Computer Engineering Department

Distributed Systems and Applications(INF443)

Course Code Course Name Semester Theory Practice Lab Credit ECTS
INF443 Distributed Systems and Applications 7 4 0 0 4 6
Prerequisites INF103-INF223
Admission Requirements INF103-INF223
Language of Instruction
Course Type Compulsory
Course Level Bachelor Degree
Course Instructor(s) B. Atay ÖZGÖVDE aozgovde@gsu.edu.tr (Email)
Assistant
Objective This course restructures the notions that have been studied in operating system course for expanding them in distributed systems architectures. The course focuses on theoretical aspects of computer architectures, low level software architectures, distributed systems and its applications. Java RMI and CORBA platforms are specifically centered. Practical Laboratory part of the course presents Java concepts related to distributed applications (synchronization, serialization, network, etc.). Then Java RMI and CORBA are introduced and applied.
Content Week 1. Introduction
Week 2. Hardware Architecture
Week 3. Software Architecture
Week 4. Interaction Models
Week 5. Network Protocols
Week 6. Message-oriented communication
Week 7. Remote Procedure Call
Week 8. Remote Method Invocation
Week 9. Standard services of a distributed system
Week 10. Introduction to Java RMI
Week 11. Description Java RMI
Week 12. Introduction to CORBA
Week 13. Description of CORBA
Week 14. Conclusion and outlook
Course Learning Outcomes 1. Current and historical distributed hardware architectures
2. Software architectures of distributed systems
3. Different types of distributed systems and their functioning
4. Notion of distributed application
5. Practical use of Java RMI and CORBA
Teaching and Learning Methods Oral presentation, discussion, Q&A
References • Distributed Systems: Concepts and Design, 4th edition, George Coulouris et al, Addison Wesley, 2006.
• Distributed Systems - Principles and Paradigms, 1st edition, Andrew S.Tanenbaum & Maarten van Steen, Prentice Hall, 2002.
• Core Java2 vol.1: Fundamentals, 7th edition, Cay S.Horstmann & Gary Cornell, Prentice Hall, 2005.
• Core Java2 vol.2: Advanced Features, 7th edition, Cay S.Horstmann & Gary Cornell, Prentice Hall, 2005.
Print the course contents
Theory Topics
Week Weekly Contents
Practice Topics
Week Weekly Contents
Contribution to Overall Grade
  Number Contribution
Toplam 0 0
In-Term Studies
  Number Contribution
Assignments 6 10
Presentation 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 1 30
Project 0 0
Laboratory 1 10
Other Applications 0 0
Quiz 3 5
Term Paper/ Project 1 20
Portfolio Study 0 0
Reports 0 0
Learning Diary 0 0
Thesis/ Project 0 0
Seminar 0 0
Other 0 0
Toplam 12 75
No Program Learning Outcomes Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. X
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık. X
Activities Number Period Total Workload
Class Hours 14 4 56
Working Hours out of Class 14 3 42
Assignments 6 5 30
Presentation 0 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 1 10 10
Project 0 0 0
Laboratory 0 0 0
Other Applications 0 0 0
Final Examinations (including preparation) 1 12 12
Quiz 0 0 0
Term Paper/ Project 1 15 15
Portfolio Study 0 0 0
Reports 0 0 0
Learning Diary 0 0 0
Thesis/ Project 0 0 0
Seminar 0 0 0
Other 0 0 0
Total Workload 165
Total Workload / 25 6,60
Credits ECTS 7
Scroll to Top