le Programme de licence en génie informatique

Systèmes et applications répartis(INF443)

Nom du Cours Semestre du Cours Cours Théoriques Travaux Dirigés (TD) Travaux Pratiques (TP) Crédit du Cours ECTS
INF443 Systèmes et applications répartis 7 4 0 0 4 6
Cours Pré-Requis INF103-INF223
Conditions d'Admission au Cours INF103-INF223
Langue du Cours
Type de Cours Obligatoire
Niveau du Cours Licence
Enseignant(s) du Cours B. Atay ÖZGÖVDE aozgovde@gsu.edu.tr (Email)
Assistant(e)s du Cours
Objectif du Cours Ce cours reprend les notions vues en cours de système d’exploitation pour les architectures centralisées et les étend aux systèmes et architectures répartis. Les cours se concentrent sur les aspects théoriques des architectures matérielles, architectures logicielles bas niveau, systèmes répartis et applications réparties. Les plateformes Java RMI et Corba sont plus particulièrement abordées. Les TP présentent les concepts Java liés à l’aspect distribué (synchronisation, sérialisation, réseau, etc.) puis introduisent Java RMI et Corba.
Contenus 1.er cours : Introduction
2.ème cours : Architecture matérielle
3.ème cours : Architecture logicielle
4.ème cours : Modèles d’interaction
5.ème cours : Protocoles réseau
6.ème cours : Communication orientée message
7.ème cours : Appel de procédure distante
8.ème cours : Invocation de méthode distante
9.ème cours : Services standards d’un système répartie
10.ème cours : Présentation de Java RMI
11.ème cours : Description de Java RMI
12.ème cours : Présentation de Corba
13.ème cours : Description de Corba
14.ème cours : Conclusion et perspectives
Acquis d'Apprentissage du Cours 1. Architectures matérielles réparties actuelles et historiques
2. Architectures logicielles des systèmes répartis
3. Types de systèmes répartis et leur fonctionnement
4. Notion d’application répartie
5. Utilisation concrète de Java RMI et Corba
Méthodes d'Enseignement présentation orale, discussions, questions et réponses
Ressources • Distributed Systems: Concepts and Design, 4ème édition, George Coulouris et al, Addison Wesley, 2006.
• Distributed Systems - Principles and Paradigms, 1ère édition, Andrew S.Tanenbaum & Maarten van Steen, Prentice Hall, 2002.
• Core Java2 vol.1: Fundamentals, 7ème édition, Cay S.Horstmann & Gary Cornell, Prentice Hall, 2005.
• Core Java2 vol.2: Advanced Features, 7ème édition, Cay S.Horstmann & Gary Cornell, Prentice Hall, 2005.
Imprimer le contenu du cours
Intitulés des Sujets Théoriques
Semaine Intitulés des Sujets
Intitulés des Sujets Pratiques
Semaine Intitulés des Sujets
Contribution à la Note Finale
  Numéro Frais de Scolarité
Toplam 0 0
Contrôle Continu
  Numéro Frais de Scolarité
Devoir 6 10
Présentation 0 0
Examen partiel (temps de préparation inclu) 1 30
Projet 0 0
Travail de laboratoire 1 10
Autres travaux pratiques 0 0
Quiz 3 5
Devoir/projet de session 1 20
Portefeuille 0 0
Rapport 0 0
Journal d'apprentissage 0 0
Mémoire/projet de fin d'études 0 0
Séminaire 0 0
Autre 0 0
Toplam 12 75
No Objectifs Pédagogiques du Programme Contribiton
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. X
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık. X
Activités Nombre Durée Charge totale de Travail
Durée du cours 14 4 56
Préparation pour le cours 14 3 42
Devoir 6 5 30
Présentation 0 0 0
Examen partiel (temps de préparation inclu) 1 10 10
Projet 0 0 0
Laboratoire 0 0 0
Autres travaux pratiques 0 0 0
Examen final (temps de préparation inclu) 1 12 12
Quiz 0 0 0
Devoir/projet de session 1 15 15
Portefeuille 0 0 0
Rapport 0 0 0
Journal d'apprentissage 0 0 0
Mémoire/projet de fin d'études 0 0 0
Séminaire 0 0 0
Autre 0 0 0
Charge totale de Travail 165
Charge totale de Travail / 25 6,60
Crédits ECTS 7
Scroll to Top