Computer Engineering Department

Introduction to Human Computer Interaction(INF352)

Course Code Course Name Semester Theory Practice Lab Credit ECTS
INF352 Introduction to Human Computer Interaction 5 3 0 0 3 4
Prerequisites
Admission Requirements
Language of Instruction French
Course Type Elective
Course Level Bachelor Degree
Course Instructor(s) REİS BURAK ARSLAN buarslan@gsu.edu.tr (Email)
Assistant
Objective The goal of this course is to teach the fundamental concepts on human computer interaction and user interfaces that improve in paralel with the development in information technologies and the needs of users
Content History of human computer interaction
Principal compounds of interaction: human and computer
Interaction paradigms
User interaction design
Interaction models
Ergonomy in interaction
Principles of visual design
Midterm
User interfaces
Article/project presentations
Innovative interfaces
Usability
User experience
Group project presentations
Course Learning Outcomes At the end of this course, the student may;
• Describe human computer interaction models, types and paradigms
• Learn and apply universal design principles and standards while developing HCI systems
• İdentify and analyze user and task models
• İdentify and utilize novel interface technologies
• Understand and apply user centered design
• Evaluate different interfaces using ergonomic criteria
Teaching and Learning Methods oral presentation with slides
student presentations
reporting
term project
References 1- ""Human-Computer Interaction"" , Alan Dix, Janet Finlay, Gregory Abowd, Russel Beale , Pearson Education Limited 2004

2- ""Interaction design: beyond human-computer interaction"", Yvonne Rogers, Helen Sharp, Jenny Preece, John Wiley &Sons 2002
Print the course contents
Theory Topics
Week Weekly Contents
1 History of human computer interaction
2 Principal compounds of interaction: human and computer
3 Interaction paradigms
4 User interaction design
5 Interaction models
6 Ergonomy in interaction
7 Principles of visual design
8 Midterm
9 User interfaces
10 Article/project presentations
11 Innovative interfaces
12 Usability
13 User experience
14 Group project presentations
Practice Topics
Week Weekly Contents
Contribution to Overall Grade
  Number Contribution
Toplam 0 0
In-Term Studies
  Number Contribution
Assignments 0 0
Presentation 2 20
Midterm Examinations (including preparation) 1 20
Project 0 0
Laboratory 0 0
Other Applications 0 0
Quiz 0 0
Term Paper/ Project 1 20
Portfolio Study 0 0
Reports 0 0
Learning Diary 0 0
Thesis/ Project 0 0
Seminar 0 0
Other 0 0
Toplam 4 60
No Program Learning Outcomes Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. X
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık. X
Activities Number Period Total Workload
Class Hours 14 3 42
Working Hours out of Class 14 1 14
Assignments 0 0 0
Presentation 2 3 6
Midterm Examinations (including preparation) 1 15 15
Project 1 5 5
Laboratory 0 0 0
Other Applications 0 0 0
Final Examinations (including preparation) 1 15 15
Quiz 0 0 0
Term Paper/ Project 1 15 15
Portfolio Study 0 0 0
Reports 0 0 0
Learning Diary 0 0 0
Thesis/ Project 0 0 0
Seminar 0 0 0
Other 0 0 0
Total Workload 112
Total Workload / 25 4,48
Credits ECTS 4
Scroll to Top