le Programme de licence en génie informatique

Introduction à l'Interaction Homme Machine(INF352)

Nom du Cours Semestre du Cours Cours Théoriques Travaux Dirigés (TD) Travaux Pratiques (TP) Crédit du Cours ECTS
INF352 Introduction à l'Interaction Homme Machine 5 3 0 0 3 4
Cours Pré-Requis
Conditions d'Admission au Cours
Langue du Cours Français
Type de Cours Électif
Niveau du Cours Licence
Enseignant(s) du Cours REİS BURAK ARSLAN buarslan@gsu.edu.tr (Email)
Assistant(e)s du Cours
Objectif du Cours Le but de ce cours est de promouvoir les concepts fondamentaux de l'interaction homme machine et des interfaces d'utilisateurs qui se dévelopent selon les nécessités des utilisateurs et en paralèle avec les développement dans les technologies de l'information.
Contenus Historique de l'interaction homme machine
Les composants fondamentaux de l'interaction: homme et ordinateur
Paradigmes d'interaction
Conception de l'interaction
Modèles d'interaction
Ergonomie de l'interaction
Principes de conception visuel
Examen
Interfaces d'utilisateurs
Presentations d'articles/projets
Interfaces innovatives
Utilisabilité
Experience d'utilisateur
Présentations des projets
Acquis d'Apprentissage du Cours "A la fin de ce cours, l’étudiant sera capable de;
• Définir les modèles, types et paradigmes de l'interaction homme ordinateur.
• Comprendre et utiliser les principes universelles et standards de conception
• Identifier et analyzer les modèles d'utilisateur et de taches
• Identifier et utiliser les nouvelles approches de l'interaction homme machine
• Utiliser la conception centrée sur l'utilisateur
• Evaluer différent interfaces selon les critères ergonomiques
Méthodes d'Enseignement presentation orale avec diapositifs
presentations des etudiants
rapport
projet de semestre
Ressources 1- ""Human-Computer Interaction"" , Alan Dix, Janet Finlay, Gregory Abowd, Russel Beale , Pearson Education Limited 2004

2- ""Interaction design: beyond human-computer interaction"", Yvonne Rogers, Helen Sharp, Jenny Preece, John Wiley &Sons 2002
Imprimer le contenu du cours
Intitulés des Sujets Théoriques
Semaine Intitulés des Sujets
1 Historique de l'interaction homme machine
2 Les composants fondamentaux de l'interaction: homme et ordinateur
3 Paradigmes d'interaction
4 Conception de l'interaction
5 Modèles d'interaction
6 Ergonomie de l'interaction
7 Principes de conception visuel
8 Examen partiel
9 Interfaces d'utilisateurs
10 Presentations d'articles/projets
11 Interfaces innovatives
12 Utilisabilité
13 Experience d'utilisateur
14 Présentations des projets
Intitulés des Sujets Pratiques
Semaine Intitulés des Sujets
Contribution à la Note Finale
  Numéro Frais de Scolarité
Toplam 0 0
Contrôle Continu
  Numéro Frais de Scolarité
Devoir 0 0
Présentation 2 20
Examen partiel (temps de préparation inclu) 1 20
Projet 0 0
Travail de laboratoire 0 0
Autres travaux pratiques 0 0
Quiz 0 0
Devoir/projet de session 1 20
Portefeuille 0 0
Rapport 0 0
Journal d'apprentissage 0 0
Mémoire/projet de fin d'études 0 0
Séminaire 0 0
Autre 0 0
Toplam 4 60
No Objectifs Pédagogiques du Programme Contribiton
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. X
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık. X
Activités Nombre Durée Charge totale de Travail
Durée du cours 14 3 42
Préparation pour le cours 14 1 14
Devoir 0 0 0
Présentation 2 3 6
Examen partiel (temps de préparation inclu) 1 15 15
Projet 1 5 5
Laboratoire 0 0 0
Autres travaux pratiques 0 0 0
Examen final (temps de préparation inclu) 1 15 15
Quiz 0 0 0
Devoir/projet de session 1 15 15
Portefeuille 0 0 0
Rapport 0 0 0
Journal d'apprentissage 0 0 0
Mémoire/projet de fin d'études 0 0 0
Séminaire 0 0 0
Autre 0 0 0
Charge totale de Travail 112
Charge totale de Travail / 25 4,48
Crédits ECTS 4
Scroll to Top