Computer Engineering Department

Relational Databases(INF324)

Course Code Course Name Semester Theory Practice Lab Credit ECTS
INF324 Relational Databases 5 2 0 2 3 4
Prerequisites
Admission Requirements
Language of Instruction French
Course Type Compulsory
Course Level Bachelor Degree
Course Instructor(s) N. Sultan TURHAN sturhan@gsu.edu.tr (Email)
Assistant
Objective The objective of this course is to present an overview of the principles and the current techniques in relational databases subject. The course focuses on the modeling of data and the desing of a database in the context of DBMS SQL Server 2008
Another secondary objective of the course is the development of student autonomy in the use of database management system. This is a reflection of the reality of the labor market data and student are encouraged to respond positively to seeing the opportunity to enhance their knowledge of the DBMS.
Content Week 1. Introduction, properties and classification of DBMS, fundamental concepts
Week 2. Entity-relationship model: entity, association and attribute
Week 3. Relational model, normalization of a relationship
Week 4. Functional dependencies and normal forms
Week 5. Integrity constraints
Week 6. Relational Algebra
Week 7. RA Expressions + SQL
Week 8. SQL
Week 9. Aggregate and complex queries
Week 10. Midterm
Week 11. Administration of transactions, Isolation Level
Week 12. Triggers and Stored Procedures
Week 13. Optimisation and Indexing
Week 14. Recovery and Security
Course Learning Outcomes 1. Modeling an information system
2. Designing a database
3. Writing queries on the database
4. Understand the dynamic aspects of a database
5. Administering the database
Teaching and Learning Methods Lectures, Questions - Answers, Discussion
References • R.Elmasri, S.Navathe,Conception et architecture des bases de données, 2004, Pearson Education
• G.Gardarin, Maitriser les bases de données, modèles et langages, 2006, Eyrolles.
• C.J. Date, An Introduction to Database Systems, 2000, Addison-Wesley
• G. Gardarin, Bases de données—objet & relationnel,1999 Eyrolles
• Mark L. Gillenson, Database Step by step, 1990 Wiley
Print the course contents
Theory Topics
Week Weekly Contents
1 Introduction, properties and classification of DBMS, fundamental concepts
2 Entity-relationship model: entity, association and attribute
3 Relational model, normalization of a relationship
4 Functional dependencies and normal forms
5 Integrity constraints
6 Relational Algebra
7 Midterm
8 SQL Queries
9 Aggregate and complex queries
10 Functions, Triggers and Stored Procedures
11 Transaction Management
12 Isolation Level
13 Optimisation and Indexing
14 Database Tuning
Practice Topics
Week Weekly Contents
Contribution to Overall Grade
  Number Contribution
Toplam 0 0
In-Term Studies
  Number Contribution
Assignments 5 10
Presentation 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 1 25
Project 1 20
Laboratory 5 10
Other Applications 0 0
Quiz 0 0
Term Paper/ Project 0 0
Portfolio Study 0 0
Reports 0 0
Learning Diary 0 0
Thesis/ Project 0 0
Seminar 0 0
Other 0 0
Toplam 12 65
No Program Learning Outcomes Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. X
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Activities Number Period Total Workload
Class Hours 14 2 28
Working Hours out of Class 14 1 14
Assignments 5 2 10
Presentation 0 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 1 10 10
Project 1 10 10
Laboratory 14 2 28
Other Applications 0 0 0
Final Examinations (including preparation) 1 12 12
Quiz 0 0 0
Term Paper/ Project 0 0 0
Portfolio Study 0 0 0
Reports 0 0 0
Learning Diary 0 0 0
Thesis/ Project 0 0 0
Seminar 0 0 0
Other 0 0 0
Total Workload 112
Total Workload / 25 4,48
Credits ECTS 4
Scroll to Top