Computer Engineering Department

Introduction to Programming(INF102)

Course Code Course Name Semester Theory Practice Lab Credit ECTS
INF102 Introduction to Programming 1 2 0 2 3 4
Prerequisites
Admission Requirements
Language of Instruction French
Course Type Compulsory
Course Level Bachelor Degree
Course Instructor(s) Ahmet Teoman NASKALİ tnaskali@gsu.edu.tr (Email)
Assistant
Objective This course introduces the basic concepts of C language and algorithms, which are illustrated and applied in exercise sessions by the students.
Content 1. Integers and images encoding
2. Different types of C variables and constants
3. Expressions and Operators
4. Iterative and conditional instructions
5. Pointers and arrays
6. Functions
Course Learning Outcomes 1. Methods of encoding integers and images
2. Basic notions of C
3. Iterative algorithms
4. Pointers
Teaching and Learning Methods Lectures and practical sessions
References Lecture notes and practical sessions : http://kikencere.gsu.edu.tr
• Le langage C, norme ANSI, édition Dunod, B Kernighan, D Ritchie
• Introduction à l'algorithmique, 2ème édition, Thomas Cormen et al, Dunod, 2002.
• Méthodologie de la programmation en C, 4ème édition, Achille Braquelaire, Dunod, 2005.
• Langage C, Claude Delannoy, Eyrolles, 2002.
Print the course contents
Theory Topics
Week Weekly Contents
1 Methods of encoding integers and image
2 Methods of encoding real numbers
3 Methods of encoding images
4 Different types of C variables and constants
5 Expressions and Operators
6 Conditional and iterative instructions
7 Iterative instructions
8 midterm exam
9 pointers
10 Functions passing their arguments by value
11 Functions passing their arguments by adresse static array
12 array
13 pointers and array
Practice Topics
Week Weekly Contents
1 first program in C
2 input and output functions in C
3 input and output functions in C
4 Type of C variables and cast
5 first approch with SDL library
6 programming with using of conditional and iterative instructions
7 programming with using of conditional and iterative instructions
8 midterm exam
9 transforming a color image into a grayscale image
10 programming using functions
11 changing the coloration level of a image
12 computing the color scale of a image
13 sorting algorithm
14 practical exam
Contribution to Overall Grade
  Number Contribution
Toplam 0 0
In-Term Studies
  Number Contribution
Assignments 8 25
Presentation 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 1 25
Project 0 0
Laboratory 0 0
Other Applications 0 0
Quiz 0 0
Term Paper/ Project 0 0
Portfolio Study 0 0
Reports 0 0
Learning Diary 0 0
Thesis/ Project 0 0
Seminar 0 0
Other 0 0
Toplam 9 50
No Program Learning Outcomes Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. X
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık. X
Activities Number Period Total Workload
Class Hours 14 2 28
Working Hours out of Class 14 2 28
Assignments 7 2 14
Presentation 0 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 1 5 5
Project 0 0 0
Laboratory 14 2 28
Other Applications 0 0 0
Final Examinations (including preparation) 1 7 7
Quiz 0 0 0
Term Paper/ Project 0 0 0
Portfolio Study 0 0 0
Reports 0 0 0
Learning Diary 0 0 0
Thesis/ Project 0 0 0
Seminar 0 0 0
Other 0 0 0
Total Workload 110
Total Workload / 25 4,40
Credits ECTS 4
Scroll to Top