Computer Engineering Department

Microprocessors(INF340-A)

Course Code Course Name Semester Theory Practice Lab Credit ECTS
INF340-A Microprocessors 6 2 0 2 3 5
Prerequisites
Admission Requirements
Language of Instruction Turkish
Course Type Compulsory
Course Level Bachelor Degree
Course Instructor(s) REİS BURAK ARSLAN buarslan@gsu.edu.tr (Email)
Assistant
Objective The aim of this course is to study the functioning of a microprocessor and microprocessor based systems also their programming in assembly language.
Content w1 Introduction and history
w2 Review of digital systems
w3 Microprocessor based systems
w4 8085 architecture
w5 Input/Output interfacing
w6 8085 assembly programming
w7 Midterm
w8 Programming: instruction set
w9 Memory and register management instructions
w10 Program execution control instructions
w11 Stacks and subroutines
w12 Interrupts
w13 16-32 bit microprocessors and microcontrollers
w14 Project presentations
Course Learning Outcomes student should be able to :

1. understand the fundamentals of digital circuitry in microprocessors,
2. recognize the architecture of microprocessors, microcontrollers and microprocessor based systems;
3. write efficient assembly programs using : instructions, directives, addressing modes and interrupts
4. utilize interfacing methods and materials for data input and output
Teaching and Learning Methods oral presentation with slides
student presentations
lab experiments
homeworks
term project
References Microprocessor Architecture, Programming, and Applications with the 8085 (4th Edition), Ramesh S. Gaonkar, Prentice Hall 1998
Print the course contents
Theory Topics
Week Weekly Contents
1 Introduction and history
2 Review of digital systems
3 Microprocessor based systems
4 8085 architecture
5 Input/Output interfacing
6 8085 assembly programming
7 Midterm
8 Programming: instruction set
9 Memory and register management instructions
10 Program execution control instructions
11 Stacks and subroutines
12 Interrupts
13 16-32 bit microprocessors and microcontrollers
14 Project presentations
Practice Topics
Week Weekly Contents
Contribution to Overall Grade
  Number Contribution
Contribution of in-term studies to overall grade 1 60
Contribution of final exam to overall grade 1 40
Toplam 2 100
In-Term Studies
  Number Contribution
Assignments 0 0
Presentation 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 1 20
Project 1 20
Laboratory 1 20
Other Applications 0 0
Quiz 0 0
Term Paper/ Project 0 0
Portfolio Study 0 0
Reports 0 0
Learning Diary 0 0
Thesis/ Project 0 0
Seminar 0 0
Other 0 0
Toplam 3 60
No Program Learning Outcomes Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
Activities Number Period Total Workload
Class Hours 14 2 28
Working Hours out of Class 13 2 26
Assignments 0 0 0
Presentation 1 5 5
Midterm Examinations (including preparation) 1 6 6
Project 1 10 10
Laboratory 13 2 26
Other Applications 0 0 0
Final Examinations (including preparation) 1 8 8
Quiz 0 0 0
Term Paper/ Project 0 0 0
Portfolio Study 0 0 0
Reports 0 0 0
Learning Diary 0 0 0
Thesis/ Project 0 0 0
Seminar 0 0 0
Other 0 0 0
Total Workload 109
Total Workload / 25 4,36
Credits ECTS 4
Scroll to Top