Computer Engineering Department

Project, Risk and Change Management for Computer Engineers(CNT350)

Course Code Course Name Semester Theory Practice Lab Credit ECTS
CNT350 Project, Risk and Change Management for Computer Engineers 5 2 0 0 2 2
Prerequisites
Admission Requirements
Language of Instruction French
Course Type Compulsory
Course Level Bachelor Degree
Course Instructor(s) Gülfem ALPTEKİN gulfem@gmail.com (Email)
Assistant
Objective Project management enables struggling with the complexity of the projects. This course aims to introduce students to the basic concepts and methods of project management, including forecasting, planning, scheduling, cost control, budget management, resource allocation, communication, quality management and documentation activities. Risk and change management, which are integral parts of project management, are also emphasized.
Content
Course Learning Outcomes Upon successful completion of this course, the student will be able to:
1. Design project management approaches and processes.
2. Realize the project's budget estimation and scheduling.
3. Apply risk analysis by using different methods on a given project.
4. Look at a given project from a managerial perspective and to apply different approaches to management styles, team management and change resistance.
Teaching and Learning Methods Lecture, Discussion, Demonstration, Case Study, Cooperative Learning, Project
References 1.Information Technology Project Management, Providing Measurable Organizational Value, Jack T. Marchewka, John Wiley & Sons, Inc, 5th Edition, 2015
Print the course contents
Theory Topics
Week Weekly Contents
1 Introduction to information technology projects and management.
2 Project methodology, processes.
3 Project planning: Project infrastructure.
4 Project planning: Measurable corporate values.
5 Project planning: Work Breakdown Structure
6 Project planning: Calendaring and budget forecasting.
7 Project risk management.
8 Midterm.
9 Management of communication with project stakeholders.
10 Project quality management.
11 Project team management.
12 Enterprise change and resistance management.
13 Project completion, evaluation.
14 Project presentations.
Practice Topics
Week Weekly Contents
Contribution to Overall Grade
  Number Contribution
Toplam 0 0
In-Term Studies
  Number Contribution
Assignments 3 15
Presentation 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 1 30
Project 1 15
Laboratory 0 0
Other Applications 0 0
Quiz 0 0
Term Paper/ Project 0 0
Portfolio Study 0 0
Reports 0 0
Learning Diary 0 0
Thesis/ Project 0 0
Seminar 0 0
Other 0 0
Toplam 5 60
No Program Learning Outcomes Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık. X
Activities Number Period Total Workload
Class Hours 14 2 28
Working Hours out of Class 14 0 0
Presentation 1 2 2
Midterm Examinations (including preparation) 1 4 4
Project 1 4 4
Final Examinations (including preparation) 1 6 6
Quiz 2 2 4
Total Workload 48
Total Workload / 25 1,92
Credits ECTS 2
Scroll to Top