Computer Engineering Department

Network Laboratory(INF470)

Course Code Course Name Semester Theory Practice Lab Credit ECTS
INF470 Network Laboratory 7 2 0 2 3 3
Prerequisites
Admission Requirements
Language of Instruction French
Course Type Compulsory
Course Level Bachelor Degree
Course Instructor(s) Tankut ACARMAN tacarman@gsu.edu.tr (Email)
Assistant
Objective To use and to practice the network knowledge obtained in the INF423 (7.semestre)
Content Week 1. Introduction to Wireshark
Week 2. Ethernet & ARP
Week 3. IP
Week 4. ICMP
Week 5. TCP
Week 6. DNS
Week 7. DHCP
Week 8. Socket programming
Week 9. HTTP and applications
Week 10. Package transmission and congestion control
Week 11. Network Security: Security Levels
Week 12. Network Security: Security Levels
Week 13. Simulation
Week 14. Simulation
Course Learning Outcomes Through this course, the student will understand the structure and the general functions of networks with their standards and protocols.
Teaching and Learning Methods Discussion, oral presentation, question-answer, problem, simulation study, project study
References 1. James F. Kurose and Keith W. Ross, “Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring The Internet”, 2003, Addison Wesley, Pearson Education.
2. Russell Bradford, "The Art of Computer Networking", 2007, Prentice Hall, Pearson Education.
3. Andrew Tannenbaum, "Computer Networks," 1996, Prentice Hall, Inc.
4. D. Bertsekas and R. Gallager, "Data Networks," 2nd Ed., 1992, Prentice Hall, Inc.
5. T.S. Rappoport, "Wireless Communications," 1996, Prentice Hall, Inc.
Print the course contents
Theory Topics
Week Weekly Contents
1 Introduction to Wireshark
2 Ethernet & ARP
3 IP
4 ICMP
5 TCP
6 DNS
7 DHCP
8 Socket programming
9 HTTP and applications
10 Package transmission and congestion control
11 Network Security: Security Levels
12 Network Security: Security Levels
13 Simulation
14 Simulation
Practice Topics
Week Weekly Contents
Contribution to Overall Grade
  Number Contribution
Toplam 0 0
In-Term Studies
  Number Contribution
Assignments 1 15
Presentation 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 0 0
Project 0 0
Laboratory 6 45
Other Applications 0 0
Quiz 0 0
Term Paper/ Project 0 0
Portfolio Study 0 0
Reports 0 0
Learning Diary 0 0
Thesis/ Project 0 0
Seminar 0 0
Other 0 0
Toplam 7 60
No Program Learning Outcomes Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. X
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık. X
Activities Number Period Total Workload
Class Hours 14 2 28
Working Hours out of Class 0 0 0
Assignments 1 18 18
Presentation 0 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 1 12 12
Project 6 2 12
Laboratory 0 0 0
Other Applications 0 0 0
Final Examinations (including preparation) 1 14 14
Quiz 0 0 0
Term Paper/ Project 0 0 0
Portfolio Study 0 0 0
Reports 0 0 0
Learning Diary 0 0 0
Thesis/ Project 0 0 0
Seminar 0 0 0
Other 0 0 0
Total Workload 84
Total Workload / 25 3,36
Credits ECTS 3
Scroll to Top