Computer Engineering Department

Computer Architecture(INF320)

Course Code Course Name Semester Theory Practice Lab Credit ECTS
INF320 Computer Architecture 5 4 0 0 4 6
Prerequisites ING220
Admission Requirements ING220
Language of Instruction
Course Type Compulsory
Course Level Bachelor Degree
Course Instructor(s) MURAT AKIN murakin@gsu.edu.tr (Email)
Assistant
Objective Examine the units that make up the computer hardware, especially in the business line of microprocessor technology, including modern microprocessor, memory, and input-output units constitutes the purpose of this course.
Content Course includes registers, arithmetic-logic unit (ALU), the assembly, the central processing unit (CPU), a general-purpose registers, stack, queue, the pipe-lining method, multiplication circuits and basic input-output units.
Course Learning Outcomes 1. Computer Hardware
2. Microprocessors
3. RAM and Input-Output Devices
4. The Pipe-lining Method
Teaching and Learning Methods Lecture on the board
References COMPUTER SYSTEMS ARCHITECTURE
M. MORRIS MANO
LITERATURE PUBLISHING HOUSE
2002
Print the course contents
Theory Topics
Week Weekly Contents
1 Arithmetic, logic and shift microoperations
2 The design of ALU
3 The structure of memory and memory addressing modes
4 Special-purpose registers and functions
5 Identification and coding of machine instructions
6 Tasks of machine commands
7 Assembly programming
8 Mid-term exam
9 Technology background
10 RAM structure and control circuits
11 General-purpose registers
12 The pipe-lining method
13 FPU structure
14 Input-output units
Practice Topics
Week Weekly Contents
Contribution to Overall Grade
  Number Contribution
Toplam 0 0
In-Term Studies
  Number Contribution
Assignments 1 10
Presentation 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 1 40
Project 0 0
Laboratory 0 0
Other Applications 0 0
Quiz 0 0
Term Paper/ Project 0 0
Portfolio Study 0 0
Reports 0 0
Learning Diary 0 0
Thesis/ Project 0 0
Seminar 0 0
Other 0 0
Toplam 2 50
No Program Learning Outcomes Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi.
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. X
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Activities Number Period Total Workload
Class Hours 14 4 56
Working Hours out of Class 14 3 42
Assignments 1 10 10
Presentation 0 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 1 14 14
Project 0 0 0
Laboratory 0 0 0
Other Applications 0 0 0
Final Examinations (including preparation) 1 30 30
Quiz 0 0 0
Term Paper/ Project 0 0 0
Portfolio Study 0 0 0
Reports 0 0 0
Learning Diary 0 0 0
Thesis/ Project 0 0 0
Seminar 0 0 0
Other 0 0 0
Total Workload 152
Total Workload / 25 6,08
Credits ECTS 6
Scroll to Top