Law

Private International Law I(HUK461)

Course Code Course Name Semester Theory Practice Lab Credit ECTS
HUK461 Private International Law I 7 3 0 0 3 4
Prerequisites
Admission Requirements
Language of Instruction Turkish
Course Type Compulsory
Course Level Bachelor Degree
Course Instructor(s)
Assistant
Objective The course objective is to provide detailed information on the Turkish Private International Law system and the application of conflict of laws method to the different private law issues (contracts, family law, capacity, torts, etc.).
Content This course revisits the methods for finding the applicable norm in private international law and analyzes conflict of laws for various legal relationships.
Course Learning Outcomes Students who have successfully completed this course is capable of understanding Turkish conflict of laws system as well as appliying necessary rules to determine the law applicable for each legal issues of private law which concern a foreign element.Students who have successfully completed this course is capable of understanding Turkish conflict of laws system as well as appliying necessary rules to determine the law applicable for each legal issues of private law which concern a foreign element.
Teaching and Learning Methods The course is composed of lectures which discuss theoretical aspects and cases.
References 1. Aysel ÇELİKEL / Bahadır ERDEM: Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul 2016.

2. Gülören TEKİNALP / Ayfer Uyanık: Milletlerarası Özel Hukuk: Bağlama Kuralları, İstanbul 2016.


3. Ziya AKINCI / Cemile Demir GÖKYAYLA: Milletlerarası Aile Hukuku, İstanbul, 2010.

4. Ata SAKMAR / Nuray EKŞİ / İlhan YILMAZ: Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun ve Mahkeme Kararları, İstanbul, 2001.

5. ATAMAN FİGANMEŞE İnci: “Çocukların Uluslararası Kaçırılmasının Hukuki Yönlerine Dair 1980 Tarihli Lahey Sözleşmesi”, Prof. Dr. Nihal Uluocak’a Armağan, İstanbul, 1999.

6. ATAMAN FİGANMEŞE İnci: “Çifte Vatandaşlık Halinde MÖHUK’un 4. maddesinin b ve c bendlerinin Uygulama Alanı”, MHB, Y. 19-20, S. 1-2, 1999-2000.

7. ÇELİKEL Aysel: “Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Atıf Prensibinin Uygulanması”, MHB, Y. 3, S. 2, 1983.

8. EKŞİ Nuray: “Kanunlar İhtilafı Alanında Incorporation”, Prof. Dr. Aysel Çelikel’e Armağan, MHB 19-20, İstanbul, 1999-2000.

9. ESEN Emre: “5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun Zaman İtibariyle Uygulanma Alanı”, İBD, S. 3, 2009.

10. GİRAY Kerem: “Uluslararası Sözleşmelerde Evlat Edinme”, MHB, Y. 19-20, S. 1-2, 1999-2000.

11. GİRAY Kerem: “4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Yer Alan Aile Konutu Kavramının Kanunlar İhtilafı Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi”, Prof.Dr. Gülören Tekinalp’e Armağan, MHB, Y. 23, S. 1-2, 2003.

12. GÜRZÜMAR Aydanur: “Türk Devletler Özel Hukuku Açısından Boşanma Davalarında Kamu Düzeninin Etkileri”, MHB, Y. 14, S. 1-2, 1994.

13. HUYSAL Burak: “Kanunlar İhtilafı Alanında İkametgah ve Doğurduğu Sorunlar”, MÜHFD, S. 2, 2003.

14. NOMER Ergin: “Rızai Boşanma ve Kamu Düzeni”, MHB, 4, 1984, S. 2, s. 94-98.

15. OKUTAN Gül: Milletlerarası Özel Hukukta Fikir ve Sanat Eserleri, Prof. Dr. Nihal Uluocak’a Armağan, İstanbul, 1999, s. 199-250.

16. ÖZDEMİR Hatice: “Kambiyo Taahhütlerinin Şekil Bakımından Geçerliliğine Uygulanacak Hukuk”, Prof. Dr. Nihal Uluocak’a Armağan, İstanbul, 1999.

17. ÖZEL Sibel: “Sebepsiz Zenginleşme Davalarında Kanunlar İhtilafı Meselesi”, Prof. Dr. Aysel Çelikel’e Armağan, MHB 19-20, İstanbul, 1999-2000.

18. ÖZTEKİN Günseli: “Türk Hukukunun Yorumunda Hata Yapılmasına İlişkin Hukuk Genel Kurulu’nun 21.06.2000 Tarihli Kararı, MHB, 1-2, 1999-2000.

19. ŞANLI Cemal: “Milletlerarası Akitlerde Zamanaşımı”, İBD, 10-11-12, 1989.

20. ŞANLI Cemal: “Türk Devletler Özel Hukukunda Mirasa İlişkin Bazı Sorunlar”, Prof. Dr. Nihal Uluocak’a Armağan, İstanbul, 1999, s. 345-352.

21. TEKİNALP Gülören: “Milletlerarası özel Hukukta Ortaklıkların Merkezi Kriteri, AT Hukuku ve MÖHUK”, Prof. Dr. Aysel Çelikel’e Armağan, MHB 19-20, İstanbul, 1999-2000.

22. TİRYAKİOĞLU Bilgin: “Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunmasına İlişkin Önlemler Hakkında Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme”, Prof. Dr. Nihal Uluocak’a Armağan, İstanbul, 1999.

23. ULUOCAK Nihal: “Milletlerarası Haksız Fiil İhtilaflarında Fransız İçtihatındaki Yeni Gelişmeler” , MHB 2/2002, Prof. Dr. Ergin Nomer’e Armağan, İstanbul, 2002.

24. ULUOCAK Nihal: “Milletlerarası Haksız Fiiller Konusunda Avrupa Birliği’ndeki Son gelişmeler ve Birleşik Krallığın Yeni Düzenlemesi: Bilgi Toplumunda Hukuk ( Ünal Tekinalp’e Armağan, İstanbul, C. 2, 2003.

25. UYANIK ÇAVUŞOĞLU Ayfer: “İnternet Ortamında İşlenen Haksız Fiil Sorumluluğuna Uygulanacak Hukuk: MHB 2/2002 , Prof. Dr. Ergin Nomer’e Armağan, İstanbul, 2002.

26. UYANIK ÇAVUŞOĞLU Ayfer: “Devletler Özel Hukukunda Yapay Döllenme Sonucunda Dünyaya Gelen Çocuk ile Ana ve Babası Arasındaki Nesep İlişkisine Uygulanacak Hukuk Sorunu”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S. 17-18, 2006.

27. Berk Demirkol, Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk (Vedat, 2014)

28. Cemal Şanlı / Emre Esen / İnci Ataman - Figanmeşe, Milletlerarası Özel Hukuk (Vedat, 2016)
Print the course contents
Theory Topics
Week Weekly Contents
1 Introduction to the Turkish Private International Law
2 General Provisions
3 Public Order, Prescription, Mandatory Rules
4 Law applicable to the capacity, ward, trustee,
5 Law applicable to engagement and marriage
6 Law applicable to divorce
7 Law applicable to wardship, adoption, maintenance
8 International Treaties about family law
9 Law applicable to the heritage
10 Law applicable to the real rights
11 Law applicable to the contracts in general
12 Law applicable to the contracts (specific contracts)
13 Law applicable to the contracts (specific contracts)
14 Law applicable to the torts and unjust enrichment
Practice Topics
Week Weekly Contents
Contribution to Overall Grade
  Number Contribution
Contribution of in-term studies to overall grade 1 40
Contribution of final exam to overall grade 1 60
Toplam 2 100
In-Term Studies
  Number Contribution
Assignments 0 0
Presentation 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 1 40
Project 0 0
Laboratory 0 0
Other Applications 0 0
Quiz 0 0
Term Paper/ Project 0 0
Portfolio Study 0 0
Reports 0 0
Learning Diary 0 0
Thesis/ Project 0 0
Seminar 0 0
Other 0 0
Toplam 1 40
No Program Learning Outcomes Contribution
1 2 3 4 5
1 Recognizing fundamental legal concepts, defining, interpreting and using them. X
2 Recognizing fundamental disciplines of law and their content, including legislation, case-law and the doctrine in the relevant discipline. X
3 Recognizing positive norms in the legislation and being able to define and explain the principals of methodology. X
4 Being able to determine, identify and restate legal problems. X
5 Being able to use legal interpretation principals in an efficient manner in order to analyse and resolve a legal problem and in order to develop a strategy. X
6 Being able to conduct academic researches on legal problems and to propose solutions. X
7 Assuming responsibility individually or collectively for resolving complicated legal problems. X
8 Being able to criticise positive norms of the law system. X
9 Being able to explain technical legal knowledge in Turkish, French and English verbally or in writing, being able to report personal opinion concerning a legal problem verbally or in writing in a persuasive manner. X
10 Being able to follow up the local and international legal literature, to update technical legal knowledge permanently, to use information technology in an efficient manner in order to achieve these goals. X
11 Being able to conduct comparative academic researches between different law systems. X
12 Respecting human rights and universal principals and notions of law. X
13 Respecting the ethical standarts, good faith, fairness and equity principals. X
14 Being sensitive to social problems, democracy, laicism and rule of law principal. X
Activities Number Period Total Workload
Class Hours 14 3 42
Working Hours out of Class 14 2 28
Assignments 0 0 0
Presentation 0 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 1 12 12
Project 0 0 0
Laboratory 0 0 0
Other Applications 0 0 0
Final Examinations (including preparation) 1 18 18
Quiz 0 0 0
Term Paper/ Project 0 0 0
Portfolio Study 0 0 0
Reports 0 0 0
Learning Diary 0 0 0
Thesis/ Project 0 0 0
Seminar 0 0 0
Other 0 0 0
Total Workload 100
Total Workload / 25 4,00
Credits ECTS 4
Scroll to Top