Master Program in Mathematics

National Framework of Qualifications & Programme Outcomes

Temel Alan YeterlilikleriMatematik ve İstatistik

TYYÇ Matematik ve İstatistik Temel Alanı Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BİLGİ Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar. X X X X X X X X X X X
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder. X X X X X X X
BECERİ Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. X X X X X X X X
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur. X X X X X X X
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler. X X X X X X X
YETKİNLİK - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. X X X X X X X X X X X X X X X X X
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. X X X X X X X X X X X X X X X X X
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X X X X X X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK - Öğrenme Yetkinliği Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir. X
YETKİNLİK - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır. X X X X X X X X X X
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer. X X X X X X X X X
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X X X X X X X X X X X X X X
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. X X X X X X X X X X
YETKİNLİK - Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir. X X X X X X X X
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X X X X X X X X X
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır. X X X X X X X X
Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir. X X X X X X X X X
Scroll to Top