Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Uluslararası İlişkiler Lisans Programı, öğrencilere uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi vermekte; uluslararası ilişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim kılmakta; teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil etme olanağı sağlamakta; belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşma olanağı vermekte; dış politikayı iç bileşenler açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilme imkânı sağlamakta; Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet ve/veya özel sektör kuruluşlarında görev yapmak için gerekli beceriyi vermekte; çeşitli uluslararası örgüt ve sivil toplum kuruluşlarında görev alabilecek donanım sağlamakta ve en az bir yabancı dil kullanarak, uluslararası ilişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilme becerisi sağlamaktadır.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Uluslararası İlişkiler alanında Lisans derecesi (Bachelor’s Degree) almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda lisans seviyesinde öğrenim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Galatasaray Üniversitesi kuruluş kanunu ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ya da Fransızca dilinde öğrenim veren ortaöğretim kurumlarından mezun öğrenciler için Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme Sınavı ile yapılmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa GSÜ-YÖS sınav sonucuna göre kabul edilmektedir. Misafir öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda özel öğrenci statüsü ile kabul edilebilirler. Üniversitemizde eğitim dilinin tüm programlarda Fransızca olması nedeniyle, Fransızca bilmeyen öğrencilerin bir yıllık hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamaları, Fransızca bilen öğrencilerin ise seviye sınavından başarıyla geçmeleri gerekmektedir.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Uluslararası İlişkiler Lisans diploması, programda yer alan tüm zorunlu dersleri ve gerekli sayıda seçmeli dersi başarıyla tamamlayan ve bitirme ödevini başarıyla savunan öğrencilere, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olmak koşuluyla verilir. Diplomaya hak kazanmak için öğrencilerin en az 240 AKTS toplamaları gerekmektedir.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Galatasaray Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, GSÜ’de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Program Yeterlilikleri

1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir


Mezunların Mesleki Profili

Uluslararası İlişkiler Lisans Programı mezunlarının a) Dışişleri Bakanlığı bünyesinde; b) kamu sektöründe ve/veya uluslararası örgütlerde; c) iletişim ve medya sektöründe; d) özel sektör bünyesindeki ulusal ve/veya çokuluslu şirketlerde; e) akademik alanda kariyer yapmalarına olanak vermektir. Bölüm müfredatının hukuk, tarih, iktisat, sosyoloji ve tema/bölge çalışmaları bazında uluslararası ilişkilerin teori ve pratiğinden oluşan çokdisiplinliliği, en yüksek uluslararası akademik kriterlerle olduğu kadar, söz konusu meslekî hedeflerle de örtüşmektedir.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bir öğrencinin bir dersteki başarı notu, öğrencinin o dersin ara sınav, final sınavı ya da bütünleme sınavından aldığı notlar ile dönem içi diğer çalışmaları üzerinden hesaplanır.
 
Öğrencinin başarısı dersin sorumlusu tarafından bir çan eğrisi oluşturularak, yani derse kayıtlı öğrenci sayısı ve kayıtlı öğrencilerin tamamının ortalama başarısı hesaba katılarak değerlendirilir.
 
Alınan her bir ders için öğrenciye harf ile aşağıdaki notlardan biri verilir :
 

Harf ile
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
F
Rakam ile
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

 
« AA », « BA », « BB », « CB » ya da « CC » notlarından birini alan öğrenci başarılı kabul edilir. « DC » ve « DD » notlarından birini alan öğrenciler de, genel ağırlıklı not ortalamaları 2,00 ve üzeri olmak koşuluyla başarılı kabul edilir. « F » notu başarısızlık anlamına gelir.
 
Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Bir ders için toplam kredi puanı o dersten alınan notlar dersin AKTS kredisi ile çarpılarak elde edilir. GANO bir öğrenci tarafından tüm derslerden kazanılan kredi puanları AKTS kredilerinin toplamına bölünerek hesaplanır.


Eğitim Türü

Bu program tam zamanlıdır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof. Dr. Ayşe Füsun TÜRKMEN
Adres: Çırağan Cad. 36 Ortaköy 34357 İstanbul Türkiye
Telefon Numarası: 00902122274480/564
E-Posta adresi: fturkmen@gsu.edu.tr


Scroll to Top