Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün misyonu bilişim alanındaki güncel ve geleceğe yönelik ihtiyaçları karşılayabilecek insan kaynakları oluşturmaktır. Bu misyon gerek endüstride gerekse akademik dünyada lider pozisyonlar için bilgisayar mühendisleri yetiştirmeyi içerir. Bu bağlamda öğrencilere, çağdaş hedefe yönelik bir eğitim sistemi ile üstün nicel muhakeme ve mühendislik tasarımı yetenekleri kazandırılması amaçlanmaktadır.


Kazanılan Derece

Fakültede öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara, Fakülte ve bölüm adı açıklanarak, lisans diploması verilir.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.


Kayıt Kabul Koşulları

Lise diploması, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ya da Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (GSÜÖSYS) ile yerleşmiş olmak.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur. Öğrencilerin aynı zamanda Öğretim planına göre istenen mesleki seviyeye ulaştığını gösteren bir bitirme projesi hazırlaması zorunludur.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Galatasaray Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Galatasaray Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Program Yeterlilikleri

1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi,
2 Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi,
3 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
4 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri,
5 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçme, kullanma, yeni gelişen teknolojilere adaptasyon becerisi,
6 Disiplinlerarası takımlar içinde çalışma becerisi,
7 Fransızca ve İngilizce olmak üzere en az iki yabancı dil bilgisi,
8 Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık,
9 Yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme,
10 İş hukuku ve etik konularında bilgi,
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.


Mezunların Mesleki Profili

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunları, bir kamu kuruluşunun ya da kurumsal bir firmanın bilişim teknolojileri ya da ar-ge departmanlarında, • Sistem Tasarımcısı,• Veritabanı Yöneticisi,• Ağ Tasarımcısı veya Yöneticisi,• Bilişim Sistemleri Danışmanı,• Yazılım Analisti,olarak çalışabilmekte, kendi ürettikleri çözümler ile yeni firmalar kurarak teknoloji alanındaki gelişmelere öncülük edebilmekte veya akademik kariyer yolunu seçerek yaptıkları bilimsel araştırmalarla bilime doğrudan katkı sağlayabilmektedirler.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Yarıyıl içi çalışmaları ve arasınavlar
MADDE 17 – (1) Öğretim elemanları her yarıyıl başında ilk iki hafta içinde her ders için bir ders içeriği ve bir başarı değerlendirme yöntemi belirleyerek Dekanlığa ve öğrencilere yazılı olarak bildirir.
(2) Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin arasınavı yapılır.
(3) Arasınavlar sözlü ve yazılı olarak yapılabilir. Ayrı ders niteliğindeki proje, laboratuar ve benzerleriyle ilgili değerlendirmeler, ilgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde arasınav olarak da değerlendirilebilir.
(4) Derse bağlı olarak yaptırılan ödev, proje ve benzerlerinin yarıyıl içi notuna katkı oranları ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.
(5) Arasınavlara Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedenle katılamayanlar için mazeret sınavı yapılır. Sınav sonucunun ilanı tarihinden itibaren üç iş günü içinde bildirdiği mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler, bu sınava girebilir. Mazeretsiz olarak girilmeyen arasınavın notu sıfır (0) sayılır.

Yazılı sınav sonucuna itirazlar
MADDE 18 – (1) Öğrenciler sınav sonucunun ilan tarihini izleyen üç iş günü içinde, ilgili öğrenci bürosuna dilekçe ile başvurarak, sınav kağıdının maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilir.
(2) Dekanlık, itiraz edilen sınav için dersin öğretim elemanının da bulunduğu üç kişilik bir komisyon oluşturur. İtiraz üzerine yapılacak inceleme ve uygulamalar, itiraz dilekçesinin komisyon üyelerine bildirimini izleyen on gün içinde sonuçlandırılır ve sonuç Dekanlığa yazılı olarak bildirilir.

Derslerin değerlendirilmesi ve başarı notu
MADDE 19 – (1) Bir dersin kredisi, bir yarıyıl süren o derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatinin yarısının toplamına eşittir.
(2) Bir dersin başarı notu, o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, uygulama, ödev, proje, seminer ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından alınan notlar ve yarıyıl sonu sınavı notu kullanılarak belirlenir.
(3) Yarıyıl sonu sınavı notunu


Eğitim Türü

Bu program tam zamanlıdır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof. Dr. Tankut ACARMAN
Adres: Çırağan Cad. No:36, Ortaköy 34357,-İSTANBUL/TÜRKİYE
Telefon Numarası: +90 212 227 44 80
E-Posta adresi: tacarman@gsu.edu.tr


Scroll to Top