İşletme Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

İşletme alanında lisans diploması veren programın amacı uluslar arası rekabet ortamında, işletmenin tüm paydaşlarına duyarlı, sosyal sorumluluk ve etik bilinci olan, değişen dünyanın hızına ve dinamiklerine uyum sağlama gücü ve risk algısı yüksek, çağdaş, barışcıl lider yöneticiler, uzmanlar ve araştırmacılar yetiştirmektir. Bu çerçevede, öğrencilere disiplinlerarası bir eğitimin desteği ile çok dilde etkili iletişim becerileri, analitik düşünme yeteneği ve sentez kabiliyeti kazandırır.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme alanında Lisans derecesi (Bachelor of Arts) almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda lisans seviyesinde öğrenim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Galatasaray Üniversitesi kuruluş kanunu ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ya da Fransızca dilinde öğrenim veren ortaöğretim kurumlarından mezun öğrenciler için Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme Sınavı ile yapılmaktadır.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

İşletme Lisans diploması, programda yer alan tüm zorunlu dersleri ve gerekli sayıda seçmeli dersi başarıyla tamamlayan ve bitirme ödevini başarıyla savunan öğrencilere, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olmak koşuluyla verilir. Diplomaya hak kazanmak için öğrencilerin en az 240 AKTS tamamlamaları gerekmektedir.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Üniversite Senato’sunca belirlenen koşullara sahip olmak kaydı ile, belirlenen kontenjan çerçevesinde İşletme Bölümü’ne yatay veya dikey geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmesi mümkündür. Bu öğrencilerin daha önce öğrenim görmüş oldukları kurumlarda almış oldukları bazı ders ve krediler, bölüm tarafından içerik ve kredi saati açısından yeterli görülmek ve daha önce edinilmiş muadil bir diploma transkriptinde yer almamış olmak koşuluyla, lisans programında yer alan bazı ders veya kredilere eşdeğer kabul edilebilir ve öğrenciler bu ders ve kredilerden muaf tutulabilirler.


Program Yeterlilikleri

1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin gereken bilgi ve becerileri kullanabilir.
2 Pazar ihtiyaçlarını belirleyerek, riski hesaplayarak ve işletme ortamı için gerekli temel teorileri kullanarak girişimcilikte bulunabilir, bir işletmeyi kurup yönetebilir.
3 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel bilgiye sahip olur.
4 İş hayatı için gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri hakkındaki temel bilgiye sahip olur.
5 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak yenilikçi ve etkin kararlar almayı öğrenir.
6 Çevresindeki değişimleri hızlı bir şekilde saptayabilir, verileri karşılaştırıp, sorunları teşhis edebiir, bunlara çözüm üretebilir ve aldığı kararları mantıklı bir şekilde savunup uygulayabilir.
7 Yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirebilir.
8 Küresel iş ortamında çalışmasını sağlayacak şekilde en az iki yabancı dile yazılı ve sözlü olarak hakimdir
9 Görev aldığı alanlarda gerekli araştırma ve çalışmaları yapabilir, projelere katkı sağlar ve sorumluluk alabilir.
10 Takım çalışması yapabilir ve takım içindeki bilgi akışına gerekli yardımı sağlayabilir.
11 Değişime uyum sağlayabilmek için mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleyebilir.
12 İşletme paydaşlarının çıkarlarını gözeterek, iş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alıp hareket edebilir.


Mezunların Mesleki Profili

İşletme Bölümü istihdam olanakları oldukça geniş bir bölümdür. Bu bölümden mezun öğrencilerin gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde çok çeşitli alanlarda çalışmaları mümkün olup, kamu sektöründe; Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa, Sanayi ve Ticaret Odaları, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı gibi kurumlar, özel sektörde ise, gerek sanayi kuruluşları, gerekse hizmetler sektöründe yer alan; bankacılık, turizm, sigortacılık, danışmanlık, denetim, dış ticaret, lojistik vb. şirketleri bu öğrenciler için uygun çalışma ortamlarıdır. İşletme Bölümü mezunları bu tür kuruluşlarda, yönetim, organizasyon, satın alma, satış, pazarlama, müşteri hizmetleri, insan kaynakları, muhasebe, finansman gibi departmanlarda istihdam olanakları bulabilirler.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvurabilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencinin bir dersteki başarı durumu Bağıl Değerlendirme Yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ile yarıyıl sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak yapılır.
 
Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencilerin başarı notlarının hesaplanmasında yarıyıl sonu sınavı notu sıfır olarak yazılır.
 
Bağıl notlar ile bunlara denk gelen başarı dereceleri ve katsayılar aşağıdaki gibidir:
 

Başarı    Derecesi
Bağıl Not
Sayısal Değer
Pekiyi
AA
4,00
İyi-Pekiyi
BA
3,50
İyi
BB
3,00
İyi-Orta
CB
2,50
Orta
CC
2,00
Orta-Zayıf
DC
1,50
Zayıf
DD
1,00
Başarısız
F
0

Bir dersten, (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış, (DC) ve (DD) notlarından birini alan öğrenci ise o dersi koşullu olarak başarmış sayılır.
Bir dersten (F) alarak başarısız olan öğrencilere, bu notu koşullu başarı notuna yükseltebilmeleri için bütünleme sınavı açılır. Bütünleme sınavları, yarıyıl sonu sınavlarını izleyen hafta içinde yapılır.
Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO)
Ağırlıklı genel not ortalaması, derslerin her birinden ve bitirme ödevinden alınan başarı notları katsayılarının, kredileri ile çarpılıp toplanması sonucu bulunacak sayının, krediler toplamına bölünmesi ile elde edilen değerdir. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.


Eğitim Türü

Bu program tam zamanlıdır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK
Adres: Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çırağan Cad.No: 36 Ortaköy/Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon Numarası: 0 212 227 44 80 – 52
E-Posta adresi: moztek@gsu.edu.tr


Scroll to Top