Siyaset Bilimi Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Siyaset Bilimi Lisans Programı öğrencilere ulusal ve küresel siyasal yaşamın çeşitli yönlerini disiplinlerarası bir yaklaşımla kavrayacak bilgi ve becerileri kazandırmaya yöneliktir. Programın temel amacı, siyasal sistem, kurum ve süreçleri ve bunların toplumla olan ilişkilerini çözümleyebilmek için gerekli kuramsal ve analitik araçları sağlamaktır. Öğrencilerde eleştirel düşünme, etkili iletişim, siyasal okuryazarlık ve etik bakış açısı gibi yetkinlik ve becerileri geliştirmeyi hedefler. Fransızca’nın eğitim dili olması ve ikinci yabancı dil öğrenme zorunluluğu sayesinde mezunlar kendilerini küresel dünyada ifade edebilecekleri donanımları ve dil becerilerini kazanırlar.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Siyaset Bilimi alanında Lisans derecesi (Bachelor’s Degree) almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda lisans seviyesinde öğrenim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Galatasaray Üniversitesi kuruluş kanunu ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ya da Fransızca dilinde öğrenim veren ortaöğretim kurumlarından mezun öğrenciler için Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme Sınavı ile yapılmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa GSÜ-YÖS sınav sonucuna göre kabul edilmektedir. Misafir öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda özel öğrenci statüsü ile kabul edilebilirler. Üniversitemizde eğitim dilinin tüm programlarda Fransızca olması nedeniyle, Fransızca bilmeyen öğrencilerin bir yıllık hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamaları, Fransızca bilen öğrencilerin ise seviye sınavından başarıyla geçmeleri gerekmektedir.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Siyaset Bilimi Lisans diploması, programda yer alan tüm zorunlu dersleri ve gerekli sayıda seçmeli dersi başarıyla tamamlayan ve bitirme ödevini başarıyla savunan öğrencilere, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olmak koşuluyla verilir. Diplomaya hak kazanmak için öğrencilerin en az 240 AKTS toplamaları gerekmektedir.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Galatasaray Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, GSÜ’de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Program Yeterlilikleri

1 Siyaset Bilimi alanındaki başlıca kuramları, kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri anlayabilir.
2 Türkiye'deki sisyasal sistemin ve dünyadaki diğer siyasal sistemlerin yapısını ve işleyişini tanımlayabilir.
3 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir.
4 Siyasal süreçler, kurumlar, mekanizmalar ve ilişkiler hakkında hipotezler oluşturarak bunları ampirik düzlemde sınayabilir.
5 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayarak taraflara ulaştırabilir.
6 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meselelere farkındalık ve duyarlılıkla yaklaşabilir.
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir.
8 Küresel siyasal toplumda değişimin doğasını ve küreselleşme gibi karmaşık süreçlerin oluşumunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir.
9 Siyaset Bilimi ve ilişkili diğer disiplinlerin temel alanlarında ekip çalışmaları yapabilir.
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı ve zorunlu yabancı dili olan İngilizce’yi kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir.
11 Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir.


Mezunların Mesleki Profili

Siyaset Bilimi lisans programının benimsediği çok disiplinli yaklaşım ve öğrencilere aktarılan bilgilerin çeşitliliği, ulusal ve uluslararası alanda iş olanaklarını arttırır ve akademik kariyere hazırlayan lisansüstü programlara geçişi kolaylaştırır. Akademik kariyer dışında, bu programdan mezun olanlar özel sektör ve kamu sektöründe yönetici kadrolarında çalışma olanağı bulabilirler ya da uluslar arası kuruluşlara yönelebilirler. Kamu sektöründe üst düzey kadrolara aday olabilir, yerel yönetimlerde, yazılı ve görsel medyalarda, bankalarda ya da diğer özel şirketlerin farklı birimlerinde çalışabilir, diplomasi alanında kariyer yapabilirler.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bir öğrencinin bir dersteki başarı notu, öğrencinin o dersin ara sınav, final sınavı ya da bütünleme sınavından aldığı notlar ile dönem içi diğer çalışmaları üzerinden hesaplanır.
 
Öğrencinin başarısı dersin sorumlusu tarafından bir çan eğrisi oluşturularak, yani derse kayıtlı öğrenci sayısı ve kayıtlı öğrencilerin tamamının ortalama başarısı hesaba katılarak değerlendirilir.
 
Alınan her bir ders için öğrenciye harf ile aşağıdaki notlardan biri verilir :
 

Harf ile
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
F
Rakam ile
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

 
 « AA », « BA », « BB », « CB » ya da « CC » notlarından birini alan öğrenci başarılı kabul edilir. « DC » ve « DD » notlarından birini alan öğrenciler de, genel ağırlıklı not ortalamaları  2,00 ve üzeri olmak koşuluyla başarılı kabul edilir. « F » notu başarısızlık anlamına gelir.
 
Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Bir ders için toplam kredi puanı o dersten alınan notlar dersin AKTS kredisi ile çarpılarak elde edilir. GANO bir öğrenci tarafından tüm derslerden kazanılan kredi puanları AKTS kredilerinin toplamına bölünerek hesaplanır.


Eğitim Türü

Bu program tam zamanlıdır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof. Dr. Füsun ÜSTEL
Adres: Çırağan Cad. 36 Ortaköy 34357 İstanbul Türkiye
Telefon Numarası: 00902122274480
E-Posta adresi: fustel@gsu.edu.tr


Scroll to Top