İktisat Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Lisans düzeyinde iktisat öğreniminin temel amacı öğrencilere karar alma, piyasaların yapısı ve işleyişi, kamu politikaları gibi ekonomik sorunları kavrama ve çözümleme yeteneğini kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, ekonomi biliminin esasını oluşturan mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, banka ve finans, para teorisi, büyüme ve kalkınma gibi temel derslerin yanı sıra, bu alanlarda bilimsel çözümlemelerin gerektirdiği analiz araçlarını kullanma yeteneğini edinmeleri amacıyla, matematik, istatistik ve ekonometri gibi destek dersleri alırlar.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İktisat alanında Lisans derecesi (Bachelor’s Degree) almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda lisans seviyesinde öğrenim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Galatasaray Üniversitesi kuruluş kanunu ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ya da Fransızca dilinde öğrenim veren ortaöğretim kurumlarından mezun öğrenciler için Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme Sınavı ile yapılmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa GSÜ-YÖS sınav sonucuna göre kabul edilmektedir. Misafir öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda özel öğrenci statüsü ile kabul edilebilirler. Üniversitemizde eğitim dilinin tüm programlarda Fransızca olması nedeniyle, Fransızca bilmeyen öğrencilerin bir yıllık hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamaları, Fransızca bilen öğrencilerin ise seviye sınavından başarıyla geçmeleri gerekmektedir.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

İktisat Lisans diploması, programda yer alan tüm zorunlu dersleri ve gerekli sayıda seçmeli dersi başarıyla tamamlayan ve bitirme ödevini başarıyla savunan öğrencilere, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olmak koşuluyla verilir. Diplomaya hak kazanmak için öğrencilerin en az 240 AKTS toplamaları gerekmektedir.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Galatasaray Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, GSÜ’de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Program Yeterlilikleri

1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak.
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak.
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak.
6 Mikro ve makro-ekonomik teorinin standart ekonomik model ve kavramlarına dair bilgiye sahip olmak
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak.
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak.
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek.
14 Ekonomik çıkarımları ekonomik gerekçelere dayandırarak açıklayabilmek
15 Ekonomi teorisinde kullanılan geçerli matematiksel tekniklerin kavramak
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak


Mezunların Mesleki Profili

Mezunlar kamu ve özel sektörde ve uluslararası kuruluşlarda finans, ticaret, denetim gibi çeşitli alanlarda çalışma hayatına başlamaktadırlar. Ayrıca çok sayıda mezun akademik kariyere giriş yapmaktadır.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, farklı disiplende lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bir öğrencinin bir dersteki başarı notu, öğrencinin o dersin ara sınav, final sınavı ya da bütünleme sınavından aldığı notlar ile dönem içi diğer çalışmaları üzerinden hesaplanır.
 
Öğrencinin başarısı dersin sorumlusu tarafından bir çan eğrisi oluşturularak, yani derse kayıtlı öğrenci sayısı ve kayıtlı öğrencilerin tamamının ortalama başarısı hesaba katılarak değerlendirilir.
 
Alınan her bir ders için öğrenciye harf ile aşağıdaki notlardan biri verilir :
 

Harf ile
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
F
Rakam ile
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

 
« AA », « BA », « BB », « CB » ya da « CC » notlarından birini alan öğrenci başarılı kabul edilir. « DC » ve « DD » notlarından birini alan öğrenciler de, genel ağırlıklı not ortalamaları 2,00 ve üzeri olmak koşuluyla başarılı kabul edilir. « F » notu başarısızlık anlamına gelir.
 
Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Bir ders için toplam kredi puanı o dersten alınan notlar dersin AKTS kredisi ile çarpılarak elde edilir. GANO bir öğrenci tarafından tüm derslerden kazanılan kredi puanları AKTS kredilerinin toplamına bölünerek hesaplanır.


Eğitim Türü

Bu program tam zamanlıdır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof.Dr. Kemal Sahir KARAKAYA
Adres: Çırağan Cad. 36 Ortaköy 34357 İstanbul Türkiye
Telefon Numarası: 00902122274480/530
E-Posta adresi: skarakaya@gsu.edu.tr


Scroll to Top