Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı sosyal bilimlerin disiplinlerarası karakterine uygun olarak, iletişim ve medya çalışmaları alanına giren farklı konuları ele alan bilimsel bir uzmanlaşmayı hedeflemektedir. Doktora programı bu hedefine uygun olarak iletişim ve medya ile ilgili olgulara tarihsel, toplumsal, kültürel ve siyasal açılardan kuramsal bir şekilde yaklaşmaktadır. Programa katılan doktor adaylarının, iletişim ve medya çalışmalarının disiplinlerarası niteliğini gözeten ve geliştiren çalışmalar yapması özendirilmektedir.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Medya ve iletişim Çalışmları Doktora derecesi almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Lisansüstü-Doktora seviyesi


Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans ve tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Yüksek lisans mezuniyet belgelerinde ve not dökümünde tezli ibaresi bulunmayanlar tezli yüksek lisans mezunu olduklarını belgelemek zorundadırlar.Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) Sözel (SÖZ) türünden en az 70 puan almış olmaları veya ALES sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Aptitude Test) sınavlarından eşdeğer puan almaları gereklidir. Adayların İngilizce veya Fransızca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 75 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.Bu programa başvuracak adaylarda Yüksek Lisans mezuniyet ortalaması 4 üzerinden en az 3, 100 üzerinden en az 76.66 olmalıdır. Adaylar üzerinde çalışmayı düşündükleri doktora tezi konusunda en fazla 5 sayfalık bir öneri hazırlamakla yükümlüdür. Önerilerini yazılı sınav sırasında sınav görevlilerine teslim edeceklerdir.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Programda yer alan gerekli sayıda seçmeli dersi başarıyla bitiren ve tezini başarıyla tamamlayan öğrencilere, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olmak koşuluyla verilir.Diplomaya hak kazanmak için öğrencilerin en az 180 AKTS toplamaları gerekmektedir.Öğrenciler derslerini bitirdikten sonra 30 eAKTS'lik yeterlilik sınavını başarıyla vermek zorundadır. 90 AKTS'lik doktora tezinin yazılmasının ardından doktor adayı alanındaki bilimsel dergilerden doktora danışmanın onayladığı bir dergide birbilimsel yayın yapmak koşuluyla programı başarıyla tamamlar.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Doktora progamı adayların lisans ve yüksek lisans derecelerini tanır


Program Yeterlilikleri


Mezunların Mesleki Profili

Mezunlar çalışmalarına akademik olarak üniversitelerde ya da alanında uzman profesyoneller olarak özel sektörde devam edebilmektedir.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Öğrenciler 2 yarıylda 60 AKTS değerinde ders alırlar. Dersin yarıyıl sonu başarı notu, yarıyıl içerisinde yapılan çalışmalar, ve/veya ara sınav notları ile yarıyıl sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile hesaplanır. Yarıyıl sonu sınav notunun ağırlığı %40'tan az % 60'tan çok olamaz.Yarıyıl içi çalışmalarının ve sınavların ağırlığı, dersi veren öğretim elemanı tarafından her yarıyıl başında yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Öğrencilere aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notu olarak verilir. Başarı Notu/Katsayı: AA/4.00; BA/3.50; BB/3.00; CB/2.50; CC/2.00; F/0. Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için yarıyıl sonu başarı notunun en az CC olması gerekir. Ayrıca sınav sonucu ve tez değerlendirilmesinde aşağıdaki notasyonlardan da yararlanmak mümkündür. Notasyon: IA/Derse devamsızlık nedeniyle başarısız; NP/Yarıyıl sonu sınavına girmemiş olmak nedeniyle başarısız; BL/Başarılı; BS/Başarısız.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Alınan her bir ders için öğrenciye harf ile aşağıdaki notlardan biri verilir:

 
Harf ile
AA
BA
BB
CB
CC
F
BL
BS
IA
NP
Rakam ile
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
0.00
-
-
-
-
 
       « AA », « BA » ya da « BB » notlarından birini alan öğrenci başarılı kabul edilir. « CB » ya da « CC » notlarından birini alan öğrenciler de, genel ağırlıklı not ortalamaları « 3.00 » ve üzeri olmak koşuluyla başarılı kabul edilir. « F » notu başarısızlık anlamına gelir. « BL » notu Doktora tezini başarıyla savunan bir öğrenciye verilirken, « BS » notu öğrencinin Doktora tezinden başarısız olduğu anlamına gelir. « IA » notu, öğrencinin derse devamsızlık nedeniyle başarısız olmasını, « NP » notu ise yarıyıl sonu sınavına girmemiş olmak nedeniyle başarısız olmasını ifade eder.
 
       Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Bir ders için toplam kredi puanı, o dersten alınan notların dersin AKTS kredisi ile çarpılmasıyla elde edilir. GANO, bir öğrenci tarafından tüm derslerden kazanılan kredi puanları, AKTS kredilerinin toplamına bölünerek hesaplanır.


Eğitim Türü

Bu bir birinci eğitim-öğretim programıdır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş Ürper
Adres: Galatasaray Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve İletişim Çalışmaları (iletişim Fakültesi)
Telefon Numarası: 227 44 80
E-Posta adresi: www.gsu.edu.tr/sbe


Scroll to Top