Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Bilgi Teorisi(INF365)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF365 Bilgi Teorisi 6 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) İsmail Burak PARLAK bparlak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerine seçmeli olarak sunulan bu ders ile öğrencilere bilgisayar bilimin çözüm teknikleri bilgi ve veri kavramları ışığında tanıtılmaktadır. Böylece; öğrenciler, gerek iş hayatında gerek akademik kariyerleri sırasında karşılaşacakları problemlerin çözümüne yönelik bilgi-veri modellemesi, karmaşıklığı gibi gereken kazanımları elde edecektir. Bu kapsamda, bu dersin amaçları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
Öğrencilere;
Bilgi-veri akışına yönelik algoritma modelleri hakkında temel bilgiler kazandırmak,
Teorik bilgi modellerinin güncel uygulamalara olan etkileri hakkında fikir vermek,
Bilgi-veri aktarımında teorik altyapıyı farklı ölçeklere göre uygulayabilme becerisi edinmeyi sağlamak,
Sıkıştırma, kodlama ve kapasite gösterimlerinin bilgi-veri ilişkisi açısından inceleyip güncel problemlere uygulayabilme becerisini kazandırmaktır.
İçerik 1. Hafta Algoritma Karmaşıklığı
2. Hafta P-NP ilişkisi
3. Hafta Bilgi ve Entropi
4. Hafta Göreceli Entropi, Karşılıklı Bilgi
5. Hafta Shannon Etkisi
6. Hafta Sıkıştırma Teorisi
7. Hafta Sıkıştırma Algoritmaları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kanal Kapasitesi
10. Hafta Evrensel Kaynak Kodlama
11. Hafta Lempel-Ziv Kodlama
12. Hafta Ağ Bilgi Teorisi
13. Hafta Bilgi Teorisi Eşitsizlikleri
14. Hafta İstatistiksel Yöntemler
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki konularda yeterliliğe sahip olacaktır:
1:Farklı mühendislik uygulamalarındaki bilgi karmaşıklığını analiz ederek model önerebilme yetisi,
2:Bilgilerin veriye dönüştürülmesinde güncel gösterimlerle kodlama tekniklerini sıralayabilme becerisi,
3:Bilgi saklanmasında ve incelenmesinde sıkıştırma ve algoritmik karmaşıklığı açıklayabilme yetisi,
4:Güncel ve karmaşık problemlerin çözümünde bilgi kayıplı veya kayıpsız farklı yaklaşımlar geliştirebilme becerisi
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1-Elements of Information Theory, Second Edition, Thomas M. Cover,
Joy A. Thomas, Wiley-Interscience, 2006
2-Computational Complexity, S. Arora, B. Barak, Cambridge University Press, 2009
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Algoritma Karmaşıklığı
2 P-NP ilişkisi
3 Bilgi ve Entropi
4 Göreceli Entropi, Karşılıklı Bilgi
5 Shannon Etkisi
6 Sıkıştırma Teorisi
7 Sıkıştırma Algoritmaları
8 Ara Sınav
9 Kanal Kapasitesi
10 Evrensel Kaynak Kodlama
11 Lempel-Ziv Kodlama
12 Ağ Bilgi Teorisi
13 Bilgi Teorisi Eşitsizlikleri
14 İstatistiksel Yöntemler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 1 25
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 2 10
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 4 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi.
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. X
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 4 8
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 2 2 4
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 100
Toplam İş Yükü / 25 4,00
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top