İletişim Lisans Programı

Sağlık İletişimi(COM426)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM426 Sağlık İletişimi 8 2 0 2 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) İnci ÇINARLI icinarli@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, iletişim stratejilerinin bireyleri doğru sağlık davranışına yöneltmek için nasıl kullanılacağını, kamu yararını göz önünde bulundurarak aktarmak ve bu alanla ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
İçerik Sağlık, hastalık ve rehatsızlık kavramları
Sağlık iletişimi kuramları
Sağlığın tıbbi ve sosyal modelleri
Sağlığın tıbbileştirilmesi
Sağlık iletişimi stratejileri
Küreselleşme ve sağlık enformasyonu
Sağlıkta tanıtım ihlalleri
Sağlık okuryazarlığı
Sağlık ileitşimi kampanya tasarımı
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Sağlık iletişimine ait kuramları tanır.
- Sağlık iletişimi yöntemlerini tanır ve sağlığın geliştirilmesi amacı ile kullanır.
- Sağlığın farklı bir hizmet alanı olduğunu bilir.
- Disiplinler arası bir bakış açısı kazanır.
- Tıp ve medya etiğini tanır ve sağlık iletişimine uygular.
- İş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilinç kazanır.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı
Tartışma
Vaka analizleri
Kaynaklar Ders notları.

ATKIN Charles ve WALLACK Lawrence (eds.). Mass Communication and Public Health: Complexities and Conflicts. Newbury Park: Sage Publications, 1990.

CİRHİNLİOĞLU Zafer. Sağlık Sosyolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2001.

ÇINARLI, İnci. Sağlık İletişimi ve Medya, İstanbul: Nobel Yayınları, 2008.

ÇINARLI, İnci. “Stratejik Sağlık İletişimin Sağlığın Tıbbileştirilmesindeki Rolü”, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kuram ve Araştırma Dergisi, 43, Güz, 2016. ss. 204-216.

ÇINARLI, İnci. “Kitle İletişimi ve Eleştirel Sağlık Okuryazarlığı”, Sağlık Okuryazarlığı, Filiz Yıldırım ve Alev Keser (ed.), Ankara: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yayınları, 2015, ss. 15-28.

ÇINARLI, İnci and YILMAZ, Elgiz. “The Media Manufacturing the Sense of Health, Illness and Disease: Health Coverage in Turkish Newspapers”, Illness, Bodies&Contexts: Interdisciplinary Perspectives, Isabelle Lange and Zoe Norridge (ed.), Interdisciplinary Press, Oxford, 2010, pp.179-195.

ÇINARLI, İnci. “Bilim ve Sağlık Haberciliği: Kamu Yararına Doğru, Ulaşılabilir ve Kullanılabilir Enformasyon İletimi ve Sorumluluklar”, Tüm Yönleriyle Medya ve İletişim, Metin Işık ve Ayhan Erdem (ed.), Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları, 2008, 145-166.

GEIST-MARTIN, Patricia, BERLIN RAY Eileen ve SHARF Barbara F., Communicating Health: Personal, Cultural and Political Complexities. California: Wadsworth Publishing, 2002.

ILLICH, Ivan. Sağlığın Gaspı. Çev: Süha Sertabipoğlu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1995.

TABAK, Ruhi Selçuk. Sağlık İletişimi, İstanbul: Literatür Yayınları, 1999.

WALLACK, Lawrence vd. Media Advocacy and Public Health: Power for Prevention. California: Sage Publications, 1993.

WRIGHT, Kevin B., SPARKS, Lisa and O’HAIR, Dan. Health Communication in the 21st Century, Blackwell Publishing, 2008.

T.C. Sağlık Mevzuatı.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Sağlık kavramının tanımlanması, sağlığın boyutları, hastalık ve rahatsızlığın sosyolojisi.
2 Sağlığın negatif ve pozitif tanımlamaları / Sağlığın tıbbi ve sosyal modelleri.
3 Sağlığın ‘metalaştırılması’ ve ‘iatrogenesis’.
4 Çok disiplinli ve disiplinler arası bir alan olarak “Sağlık iletişimi” / Sağlık iletişiminin kitle iletişimi boyutu.
5 Sağlık iletişimi kuramları / Sağlık iletişiminin kişilerarası iletişim boyutu.
6 Sağlık iletişimi stratejileri: sosyal pazarlama, medyada savunuculuk ve halkla ilişkiler
7 Sağlık enformasyonu ve medya / Küreselleşme ve ‘Bilgi Uçurumu Hipotezi’: enformasyon varsılları ve yoksulları.
8 Vize sınavı.
9 Sağlık mevzuatı ve sağlıkta tanıtım ihlâlleri/örnek olaylar.
10 Bilim ve sağlık haberciliği.
11 Sağlık iletişimi kampanya tasarımı süreci.
12 Sağlık okuryazarlığı ve medya.
13 Sağlıkla ilgili risklerin algılanması ve iletişimi.
14 Dijital ortamlar ve sağlık iletişimi.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 6 2 12
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 68
Toplam İş Yükü / 25 2,72
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top