İletişim Lisans Programı

Sağlık İletişimi(COM426)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM426 Sağlık İletişimi 8 2 0 2 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) İnci ÇINARLI icinarli@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, iletişim stratejilerinin bireyleri doğru sağlık davranışına yöneltmek için nasıl kullanılacağını, kamu yararını göz önünde bulundurarak aktarmak ve bu alanla ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
İçerik Sağlık, hastalık ve rehatsızlık kavramları
Sağlık iletişimi kuramları
Sağlığın tıbbi ve sosyal modelleri
Sağlığın tıbbileştirilmesi
Sağlık iletişimi stratejileri
Küreselleşme ve sağlık enformasyonu
Sağlıkta tanıtım ihlalleri
Sağlık okuryazarlığı
Sağlık ileitşimi kampanya tasarımı
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Sağlık iletişimine ait kuramları tanır.
- Sağlık iletişimi yöntemlerini tanır ve sağlığın geliştirilmesi amacı ile kullanır.
- Sağlığın farklı bir hizmet alanı olduğunu bilir.
- Disiplinler arası bir bakış açısı kazanır.
- Tıp ve medya etiğini tanır ve sağlık iletişimine uygular.
- İş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilinç kazanır.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı
Tartışma
Vaka analizleri
Kaynaklar Ders notları.

ATKIN Charles ve WALLACK Lawrence (eds.). Mass Communication and Public Health: Complexities and Conflicts. Newbury Park: Sage Publications, 1990.

CİRHİNLİOĞLU Zafer. Sağlık Sosyolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2001.

ÇINARLI, İnci. Sağlık İletişimi ve Medya, İstanbul: Nobel Yayınları, 2008.

ÇINARLI, İnci. “Stratejik Sağlık İletişimin Sağlığın Tıbbileştirilmesindeki Rolü”, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kuram ve Araştırma Dergisi, 43, Güz, 2016. ss. 204-216.

ÇINARLI, İnci. “Kitle İletişimi ve Eleştirel Sağlık Okuryazarlığı”, Sağlık Okuryazarlığı, Filiz Yıldırım ve Alev Keser (ed.), Ankara: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yayınları, 2015, ss. 15-28.

ÇINARLI, İnci and YILMAZ, Elgiz. “The Media Manufacturing the Sense of Health, Illness and Disease: Health Coverage in Turkish Newspapers”, Illness, Bodies&Contexts: Interdisciplinary Perspectives, Isabelle Lange and Zoe Norridge (ed.), Interdisciplinary Press, Oxford, 2010, pp.179-195.

ÇINARLI, İnci. “Bilim ve Sağlık Haberciliği: Kamu Yararına Doğru, Ulaşılabilir ve Kullanılabilir Enformasyon İletimi ve Sorumluluklar”, Tüm Yönleriyle Medya ve İletişim, Metin Işık ve Ayhan Erdem (ed.), Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları, 2008, 145-166.

GEIST-MARTIN, Patricia, BERLIN RAY Eileen ve SHARF Barbara F., Communicating Health: Personal, Cultural and Political Complexities. California: Wadsworth Publishing, 2002.

ILLICH, Ivan. Sağlığın Gaspı. Çev: Süha Sertabipoğlu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1995.

TABAK, Ruhi Selçuk. Sağlık İletişimi, İstanbul: Literatür Yayınları, 1999.

WALLACK, Lawrence vd. Media Advocacy and Public Health: Power for Prevention. California: Sage Publications, 1993.

WRIGHT, Kevin B., SPARKS, Lisa and O’HAIR, Dan. Health Communication in the 21st Century, Blackwell Publishing, 2008.

T.C. Sağlık Mevzuatı.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Sağlık kavramının tanımlanması, sağlığın boyutları, hastalık ve rahatsızlığın sosyolojisi.
2 Sağlığın negatif ve pozitif tanımlamaları / Sağlığın tıbbi ve sosyal modelleri.
3 Sağlığın ‘metalaştırılması’ ve ‘iatrogenesis’.
4 Çok disiplinli ve disiplinler arası bir alan olarak “Sağlık iletişimi” / Sağlık iletişiminin kitle iletişimi boyutu.
5 Sağlık iletişimi kuramları / Sağlık iletişiminin kişilerarası iletişim boyutu.
6 Sağlık iletişimi stratejileri: sosyal pazarlama, medyada savunuculuk ve halkla ilişkiler
7 Sağlık enformasyonu ve medya / Küreselleşme ve ‘Bilgi Uçurumu Hipotezi’: enformasyon varsılları ve yoksulları.
8 Vize sınavı.
9 Sağlık mevzuatı ve sağlıkta tanıtım ihlâlleri/örnek olaylar.
10 Bilim ve sağlık haberciliği.
11 Sağlık iletişimi kampanya tasarımı süreci.
12 Sağlık okuryazarlığı ve medya.
13 Sağlıkla ilgili risklerin algılanması ve iletişimi.
14 Dijital ortamlar ve sağlık iletişimi.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top