Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sağlık İletişimi(SİY 632)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SİY 632 Sağlık İletişimi 2 2 0 0 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) İnci ÇINARLI icinarli@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders iletişim stratejilerinin sağlığın geliştirilmesi yönünde, kamu çıkarı esas alınarak incelenmesini ve alan ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.
İçerik Sağlığın tıbbi ve sosyal modeli
Sağlığın tıbbileştirilmesi
Sağlık iletişiminde kişilerarası ve kitle iletişimi boyutları
Sağlık iletişiminde kullanılan yöntemler
Sağlık iletişimi kuramları ve modelleri
Sağlık okuryazarlığı
Bilim ve sağlık haberciliği
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Sağlık iletişimine ait kuramları tanır.
2.Sağlık iletişimi yöntemlerini tanır ve sağlığın geliştirilmesi amacı ile kullanır.
3.Sağlığın farklı bir hizmet alanı olduğunu bilir.
4. Sağlık iletişimi kampanyalarını tasarlar, yürütür ve etkisini değerlendirir.
5.Disiplinler arası bir bakış açısı kazanır.
6.Tıp ve medya etiğini tanır ve sağlık iletişimine uygular.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı
Tartışma
Vaka analizleri
Kaynaklar Ders notları.

Ivan ILLICH, Sağlığın Gaspı, Çev: Süha Sertabipoğlu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1995.

İnci ÇINARLI, Sağlık İletişimi ve Medya, İstanbul: Nobel Yayınları, 2008.

Lawrence WALLACK vd., Media Advocacy and Public Health: Power for Prevention. California: Sage Publications, 1993.

Charles ATKIN ve Lawrence WALLACK (ed.). Mass Communication and Public Health: Complexities and Conflicts. Newbury Park: Sage Publications, 1990.

Ruhi Selçuk TABAK. Sağlık İletişimi, İstanbul: Literatür Yayınları, 1999.

Michel FOUCAULT, Naissance de la Clinique, 3eme ed., Paris: Presse Universitaire de France, 1993.

İnci ÇINARLI, “Bilim ve Sağlık Haberciliği: Kamu Yararına Doğru, Ulaşılabilir ve Kullanılabilir Enformasyon İletimi ve Sorumluluklar”, Tüm Yönleriyle Medya ve İletişim, Metin Işık ve Ayhan Erdem (ed.), Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları, 2008.

İnci ÇINARLI ve Elgiz YILMAZ, “Sağlık Bilincinin Oluşturulmasında ‘Medya Okuryazarlığı’nın Önemi”, Medya Okuryazarlığı, İstanbul: Kalemus Yayınları, 2007.

Kevin B.Wright, Lisa Sparks and Dan O’Hair, Health Communication in the 21st Century, Blackwell Publishing, 2008.

İnci ÇINARLI ve Elgiz YILMAZ, “The Media Manufacturing the Sense of Health, Illness and Disease: Health Coverage in Turkish Newspapers", Illness, Bodies and Contexts. Isabelle Lange, Zoe Norridge (eds.), Oxford: Interdisciplinary Press, 2010.

Mustafa SÜTLAŞ, Medya için Sağlık, Sağlık için Medya, Bas-Haş: İstanbul, 2007.

Daniele CARICABURU ve Marie MENORET, Sociologie de la Santé, Paris: Colin, 2004.

Keith J. Petrie ve John A.Weinman, Perceptions of Health and Illness, Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1997.

Peter Conrad, The Sociology of Health& Illness, 7th ed., New York: Worth Publishers, 2005.

Ayrıca bkz. T.C. Sağlık Mevzuatı: http://www.istabip.org.tr
http: //www.sanayi.gov.tr : (Reklam Kurulu kararları)
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Sağlık kavramının tanımlanması / Sağlığın boyutları / ‘Hastalık’ ve ‘rahatsızlık’ kavramlarına sosyolojik bir bakış
2 Sağlığın negatif ve pozitif tanımları / Sağlığın tıbbi ve sosyal modelleri / Sağlığın tıbbileştirilmesi ve metalaştırılması
3 Sağlığın geliştirilmesi / Disiplinlerarası etkileşim ve sağlık iletişimi
4 Sosyal pazarlama, medyada savunuculuk, halkla ilişkiler / Eleştirel yaklaşımlar
5 Küresel sağlık iletişimi / Halk sağlığı enformasyonu ve medya.
6 Medyada sağlıkla ilgili sosyal temsiller / Bilim ve sağlık haberciliğinde etik kaygılar
7 Vize sınavı
8 Davranışsal kuramlar / Sağlık iletişimi kuramları
9 Kişilerarası düzeyde sağlık iletişimi
10 Sağlık okuryazarlığı / Sosyal medya için sağlık iletişimi stratejileri ve taktikleri
11 Sağlık mevzuatı, sağlıkta tanıtım ihlâlleri-etik ilkeler.
12 Sağlık iletişimi kampanya analizleri
13 Sağlık iletişimi kampanya tasarımı
14 Sağlık iletişimi kampanya tasarımı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İletişim sorunlarına yönelik çözümler için gerekli stratejik düşünme ve analiz yetisine sahip olur. X
2 Stratejik iletişim alanında özgün projeler tasarlar, uygular ve yönetir. X
3 Yeni iletişim teknolojileri, kriz ve risk iletişimi yönetimi, ikna, kültürlerarası iletişimin etkinliği vb. konularda bilgi sahibi olur. X
4 Profesyonel etik ilkeleri uygular ve teşvik eder. X
5 Kültür, iletişim ve kuruluşların değişimi arasındaki ilintileri farkeder. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 4 5 20
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 3 5 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 5 5 25
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 88
Toplam İş Yükü / 25 3,52
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top