Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Halkla İlişkiler Kuramları ve Etik(SİY 611)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SİY 611 Halkla İlişkiler Kuramları ve Etik 1 2 0 0 2 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) İnci ÇINARLI icinarli@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste stratejik iletişimin en fazla uygulandığı alan olan halkla ilişkiler disiplinine ait kuram, model ve kavramlarla ilgili temel bilgilerin yanı sıra alana ait etik sorunların tanımlanması amaçlanmaktadır. Halkla ilişkilerin yalnızca yönetimsel ve araçsal bir perspektifle değil, bir sosyal aktivite ve bir sosyal fenomen olarak da ele alındığı bu derste, analitik ve eleştirel bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir.
İçerik Halkla ilişkiler kuramları ve modelleri
Stratejik iletişim ve bir sosyal fenomen olarak halkla ilişkiler
Kamu manipülasyonu ve propagandanın yeni biçimleri
Etik karar alma
Kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;

1. Halkla ilişkiler kuramlarını ve modelleri hakkında bilgi sahibi olur.
2. Halkla ilişkiler alanındaki etik kuralları tanır ve etik meseleler hakkında sorgulama yapabilir.
3. Stratejik iletişimin uygulamalarını gerçekleştirebilir.
4. Alan ile ilgili analitik ve etik sorgulama yapabilir.
Öğretim Yöntemleri Sunumlar/anlatım
Tartışma
Öğrenci sunumları
Kaynaklar Ders notları.
?
CHOMSKY, Noam. Medya Denetimi: Immediast Bildirgesi. 2. Baskı, İstanbul: Tüm Zamanlar Yayıncılık, 1995.
?
CUTLIP S.M., CENTER A.H. ve BROOM G.M., Effective Public Relations, 8th. Edition, New Jersey: Prentice-Hall International, 2000.

ÇINARLI İnci, Stratejik İletişim Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınları, 2009.

ERDOĞAN, İrfan, İletişimi Anlamak, Ankara: Erk Yayınları, 2002.
?
RDOĞAN, İrfan, Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler, Ankara: Erk Yayınları, 2006.
?
EWEN, Stuart. PR! A Social History of Spin. New York: Basic Books, 1996.
?
GRUNIG, James E. ve HUNT, Todd. Managing Public Relations, New York: Holt, Reinehart ve Wilson Inc., 1984.
?
IHLEN Øyvind, VAN RULER Betteke ve FREDRIKSSON Magnus, Public Relations and Social Theory: Key Figures and Concepts, New York: Routledge, 2009.
?
JOWETT, Garth S. ve O’DONNELL Victoria, Propaganda and Persuasion, 4th. Ed., California: Sage Publications, 2006.
?
L’ETANG, Jacquie ve PIECZKA, Magda (der.), Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Vadi Yayınları, 2002.
?
MOLONEY, Kevin. Rethinking Public Relations: The Spin and the Substance, New York: Routledge, 2000.
?
OKAY Ayla ve OKAY Aydemir. Halka İlişkiler Kavram, Strateji ve Uygulamaları, Genişletilmiş 3.Basım, İstanbul: Der Yayınları, 2007.
?
ÖZBEK Meral (Ed.), Kamusal Alan, İstanbul: Hil Yayın, 2005.
?
PELTEKOĞLU BALTA Filiz, Halkla İlişkiler Nedir?, 4. Baskı, Beta Yayınları: İstanbul, 2006.
?
PRATKANIS Anthony ve ARONSON Elliot, Propaganda Çağı: İknanın Gündelik Kullanımı ve Suistimali, Çev.Nagihan Haliloğlu, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2008.
?
TOTH, Elisabeth L. and HEATH, Robert L.(ed.), Rhetorical and Critical Approaches to Public Relations, New Jersey: Lawrence and Erlbaum Associates, 2002.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Halkla İlişkiler disiplininin tanımlanması / Stratejik İletişim Yönetimi
2 Halkla ilişkilerin tarihçesi
3 Halkla ilişkiler modelleri
4 Halkla ilişkiler kuramları ve eleştirel yöntem/ Kamuoyu ve halkla ilişkiler
5 Hegemonya, rıza üretimi ve PR
6 Manipülasyon, mezenformasyon-dezenformasyon, spin…(örn. Irak Savaşı)
7 Vize sınavı
8 Uluslararası halkla ilişkiler ve küreselleşme
9 Haber yönetimi (News management)
10 Halkla ilişkiler ve etik (Aristo, Bentham, Mill, Kant, Rawles vd.)
11 Etik karar alma mekanizmaları / Halkla ilişkiler uygulamalarında etik modeller
12 Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), Sürdürülebilirlik, kurumsal vatandaşlık kavramları
13 Sosyal Teori ve Halkla İlişkiler I (Weber, Bourdieu, Foucault, Giddens...)
14 Sosyal Teori ve Halkla İlişkiler II (Weber, Bourdieu, Foucault, Giddens...)
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İletişim sorunlarına yönelik çözümler için gerekli stratejik düşünme ve analiz yetisine sahip olur. X
2 Stratejik iletişim alanında özgün projeler tasarlar, uygular ve yönetir. X
3 Yeni iletişim teknolojileri, kriz ve risk iletişimi yönetimi, ikna, kültürlerarası iletişimin etkinliği vb. konularda bilgi sahibi olur. X
4 Profesyonel etik ilkeleri uygular ve teşvik eder. X
5 Kültür, iletişim ve kuruluşların değişimi arasındaki ilintileri farkeder. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 3 30
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 5 4 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 7 5 35
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 113
Toplam İş Yükü / 25 4,52
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top