Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı

Türkiye'de Kentsel Yoksulluk ve Toplumsal-Siyasal Katılım(SP 521)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP 521 Türkiye'de Kentsel Yoksulluk ve Toplumsal-Siyasal Katılım 1 3 0 0 3 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Hamza Yüksel DİNÇER hydincer@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders 20 yüzyıl sonlarından başlayarak gittikçe daha yoğunlaşan yoksulluk konusunu irdelemeyi amaçlamaktadır. Kentsel ve kırsal alanlardaki yoksulluk algısı ve sorunları, kentlerin yoksulluğu ve kentlerdeki yoksulluk konuları ayrı ayrı irdelenmekte, yoksulluğun günümüz dünyasında nasıl değerlendirildiği ele alınmaktadır. Konunun toplumsal boyutları kentlerdeki görünümü ve kentli toplumlarda yoksulluğun nedenleri ve sonuçları, özellikle katılım ve ulaşılabilirlik ekseninde ele alınmakta, kentsel yaşamın ve kentlinin bu yeni (eski!) küresel sorunla nasıl karşı karşıya geldiği ve nasıl tepki verdiği irdelenmektedir. Kentsel yoksulluk kent planlaması açısından büyük önem taşımaktadır, kentlerin ve kentsel yoksulluğun gelişmelerinin izlenmesi ve bunun planlama kararları ile ilişkisinin kurulması amaçlanmaktadır.
İçerik Dersin içeriği üç temel eksende geliştirilmiştir. Birinci aks yoksulluk kavramı üzerine kurgulanmıştır. Geniş anlamından detay kavramsal açılımlara ve tarihsel gelişiminden güncel tanımlamalara kadar yayılan bir skalada yoksulluk kavramı irdelenmektedir. İkinci aks katılım konusunu içermektedir. Çağımız toplumlarının en önemli ayırıcı niteliklerinden biri olan katılım konusu özellikle gelişmişlik sınıflamasında önemli bir belirleyicidir. Bu nedenle katılım konusu dersin önemli bir unsuru olarak ele alınmaktadır. Üçüncü eksen katılımın toplumsal ve siyasal arka planını ve kentsel toplumlarda katılım konusunun nasıl algılandığı ve uygulandığı irdelemesini kapsamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Yoksulluk – Küreselleşme - Kentsel Sosyoloji - Ekonomik politika – Planlama arasındaki ilişkilerin ve Türkiye’nin kentsel sosyal yapı ve katılım konularının ekonomik politika ve kentsel gelişme sürecindeki yeri öğrenilmesi
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Chossudovsky, Michel, (1999). Yoksulluğun Küreselleşmesi, (Çev: Neşenur Domaniç), Çiviyazıları, İstanbul.
Özdek, Yasemin, (2002), Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları, TODAİE-Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü.
T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, (2008), Kadın ve Yoksulluk, Politika Dokümanı. URL: http://www.ksgm.gov.tr/Pdf/yoksulluk.pdf
Bora, Aksu ve diğerleri, (2007), Yoksulluk Halleri. Türkiye’de Kent Yoksulluğu ve Kent Yoksulluğunun Toplumsal Görünümleri, İletişim Yayınları, İstanbul.
ŞENSES, Fiket, (2001), Küreselleşmenin Öteki Yüzü: Yoksulluk, İletişim Yayınları, İstanbul.
ADAMAN, Fikret ., KEYDER, Çağlar., (2006), Türkiye’de Büyükşehirlerin Varoşlarında Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma, Avrupa Komisyonu, Sosyal Dışlanma ile Mücadelede Mahalli Topluluk Eylem Programı 2002-2006. (http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2006/study_turkey_tr.pdf)
AKTAN, C. Can, (2002), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Hak-İş Konfederasyonu Yayını, Ankara,
BUĞRA, Ayşe., KEYDER, Çağlar., (2008), Kent Nüfusunun En Yoksul Kesiminin İstihdam Yapısı ve Geçinme Yöntemleri, Sosyal Politika Forumu, İstanbul.
BUĞRA, Ayşe., KEYDER, Çağlar., (2003), Yeni Yoksulluk ve Türkiye’nin Değişen Refah Rejimi, Ankara: UNDP.
T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, (2009), Kentsel Yoksulluk, Göç ve Sosyal Politikalar. Ankara.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dersin amaç ve içeriğinin tanıtımı
2 Yoksulluk nedir? Genel tanımlar. Mutlak yoksulluk, göreli yoksulluk
3 Dünya’da ve ülkemizde yoksulluk kavramının gelişimi, Kentsel Yoksulluk – Kırsal Yoksulluk, Küreselleşme ve yoksulluk ilişkisi.
4 Yoksulluk ve kentsel yoksulluk. Yoksulluk ve yoksunluk, Kentin yoksulluğu - Kentteki yoksulluk.
5 Kentsel yoksulluk- gelişmiş ülkeler ve Gelişmekte olan ülkelerde Kentsel yoksulluk kültürü. Gecekondulaşma ve çeperler.
6 Kentsel yoksulluk etkilenen kesimler, Yoksulluk ve kadın, Yoksulluk ve çocuk, Yoksulluk ve yaşlılık.
7 Yoksullukla mücadele, Önlemler, eylemler, politikalar.
8 Katılım nedir? Toplumsal- Siyasal katılım, Genel tanımlar,
9 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde katılım, Toplumsal ve siyasal katılım kültürü. Kentsel yaşama katılım.
10 Ülkemizde toplumsal katılım davranışları, Kentsel ve kırsal katılım,
11 Büyük Kentlerde yaşam, siyasal ve toplumsal katılım.
12 Toplumsal ve siyasal katılım örgütlenme ilişkisi.
13 Kentsel yoksulluk ve Toplumsal siyasal katılım ilişkisi.
14 Hazırlanan çalışmaların sunumu
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ile ilgili temel kavram, kuram ve yaklaşımları aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde kullanır.
2 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir.
3 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlar.
4 Alanındaki ulusal ve uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapabilir ve akademik yayın faaliyetleri ile sahip olduğu bilgiyi paylaşır.
5 Toplumsal dönüşümlerin nedenlerini kavrama becerisine sahiptir ve bu beceriyi çağın gerekleri doğrultusunda toplumun gelişimi için kullanır.
6 Türkiye toplumunun ve siyasetinin tarihsel ve güncel dinamiklerini bilimsel bir bakış açısıyla yorumlayabilir.
7 Toplumsal dinamiklerin güncel görünümlerini eleştirel bir şekilde kavrar ve çözümler.
8 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir.
9 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meseleler hakkında farkındalık ve duyarlılığa sahiptir.
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top