Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı

Siyasal Kurumlar ve İnanç(SP 516)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP 516 Siyasal Kurumlar ve İnanç 1 3 0 0 3 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Birol CAYMAZ birolhoca.caymaz@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İçerik Dinin sosyolojik ve antropolojik çözümlemesinden hareketle tarihsel dinlerin siyasal alanla ilişkisine değinilecek olan derste toplumsal siyasal alanlarda gözlenen dini ve dünyevi kutsallaştırma operasyonları ele alınacaktır. Bu bağlamda Türkiye'de kimi zaman iç içe geçen dinin siyasallaşması ve siyasi olanın kutsallaştırılmasıyla ilgili toplumsal, siyasal olgular ve bunlarla ilintili önemli aktörler inceleme nesnesi olarak ele alınacaktır. Sosyo-tarihsel bir bakış açısıyla islam-politika ilişkilerinin yanı sıra, Osmanlı devlet yapısında dinin yeri ve önemi, Cumhuriyet Türkiye’sinde yapılan düzenlemeler, laiklik ve çağdaşlaşma kavramları incelenecektir. Son olarak siyasal ideoloji olarak islamcılık konusuna değinilerek siyasi parti ve cemaat tarzı yapılanmalar ele alınacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri Ders sınıfta öğretim üyesi tarafından yapılacak, işlenen konularla illgili görsel işitsel malzemelerden imkanlar dahilinde yararlanılmaya çalışılacaktır.
Kaynaklar 1- Niyazi Berkes- Türkiye’de Çağdaşlaşma. Doğu-Batı Yay.
2- Şerif Mardin-. Türkiye’de din ve siyaset. (makaleler 3), İletişim.
3- Mona Ozouf- L’Ecole, l’Eglise et la Republique. 1871-1914. Points histoire.
4- Vecdi Akyüz- (der) Osmanlıda din devlet ilişkileri. Ayışığı Kitapları.
5- François Burgat- L’islamisme en face. La Découverte.
6- Bruno Etienne- L’islamisme radical.
7- Jean Baubérot- La laïcité, quel héritage ? Labor fides.
8- Marcel Gauchet- La religion dans la démocratie. Folio.
9- Burhan Ghalioun- Islam et politique. La découverte.
10- İştar B. Tarhanlı- Müslüman toplum « laik » devlet. Afa.
11- Ali Yaşar Sarıbay- Postmodernite, sivil toplum ve islam.- İletişim.
12- Olivier Carré- L’islam laïque ou le retour à la Grande Tradition. Armand Colin.
13- Mümtazer Türköne- Siyasi ideoloji olarak islamcılığın doğuşu. İletişim
14- Max Weber- Sosyoloji yazıları. Hürriyet vakfı yay.
15-.Gündelik hayatta laiklik pratikleri. Helsinki Yurttaşlar Derneği.
16- William Montgomery WATT- La pensée politique de l’islam. Paris, PUF.
17- Birarada yaşama. Türkiye’de din-devlet ilişkisi sempozyumu. Helsinki yurttaşlar derneği.
18- Kemal Karpat- İslamın siyasallaşması. İst. Bilgi Üniv. Yay.
19- Tayfun Atay- Din hayattan doğar. İletişim yay.
20- Modern Türkiye’de siyasi düşünce. İslamcılık. C.6 İletişim yay.
21- Ahmet Yaşar Ocak- Türkler, Türkiye ve İslam. İletişim yay.
22- Esra Yakut- Şeyhülislamlık. Yenileşme döneminde devlet ve din. Kitap yay.
23- Birol Caymaz- Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş sürecinde laiklik tartışmaları”, Bilgi ve Bellek, 2, yaz 2005, ss. 173-185
24- Nancy Lindisfarne- Elhamdülillah laikiz. Cinsiyet, İslam ve Türk cumhuriyetçiliği. İletişim yay.
25- Ali Köse- Laik ama kutsal. Etkileşim yay.
26- Faruk Bilici- Osmanlı İmparatorluğu sonunda ve Kemalist cumhuriyette İslam: çeşitlilik ve ılımlılık. Ss. 286-304, Semih Vaner (der.), 21. Yüzyıla girerken Türkiye. Kitap yayınevi içerisinde.
27- Semih Vaner- Laiklik ve laikçilik: çoğulcu bağlamda siyasi İslam üzerine birkaç düşünce. Ss. 305-322, Semih Vaner (der.), 21. Yüzyıla girerken Türkiye. Kitap yayınevi içerisinde.
28- Mustafa Kemal- Türk ve İslam tarihine kısa bir bakış. Ss. 8-18, Belgelerle Türk tarih dergisi özel yayım. (Atatürk din ve laiklik) Menteş matbaası, 1968.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş ve derste kullanılacak kaynakların genel olarak tanıtılması
2 Kavramsal çerçeve. Dinlerin sosyal bilimlerin (Özellikle sosyoloji ve antropoloji) inceleme nesnesi olması meselesi; modernleşme ve sekülerleşme süreçleri.
3 Klasik sosyal bilim düşünürlerinin din çözümlemeleri: Karl Marx ve Fredrich Engels.
4 Emile Durkheim
5 Max Weber
6 Alexis de Tocqueville
7 Modern yaklaşımlar ve sentezler
8 Osmanlı siyasi sistemi ve din
9 Ara sınav
10 Osmanlı modernleşme sürecinde din
11 Milli mücadele ve cumhuriyetin kuruluşunda din
12 Tek parti döneminde laiklik
13 Çok partili hayat ve din
14 1970 den günümüze dini nitelikli siyasi parti deneyimleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ile ilgili temel kavram, kuram ve yaklaşımları aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde kullanır.
2 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir.
3 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlar.
4 Alanındaki ulusal ve uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapabilir ve akademik yayın faaliyetleri ile sahip olduğu bilgiyi paylaşır.
5 Toplumsal dönüşümlerin nedenlerini kavrama becerisine sahiptir ve bu beceriyi çağın gerekleri doğrultusunda toplumun gelişimi için kullanır.
6 Türkiye toplumunun ve siyasetinin tarihsel ve güncel dinamiklerini bilimsel bir bakış açısıyla yorumlayabilir.
7 Toplumsal dinamiklerin güncel görünümlerini eleştirel bir şekilde kavrar ve çözümler.
8 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir.
9 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meseleler hakkında farkındalık ve duyarlılığa sahiptir.
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top