Siyaset Bilimi Lisans Programı

Türkiye´de Kentsel Kimlikler ve Hareketler(SP473)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP473 Türkiye´de Kentsel Kimlikler ve Hareketler 5 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Hakan YÜCEL hakanyucel1970@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı güncel örneklerle öğrencilere Türkiye’deki kentsel kimlikler ve hareketler konusunda bilgilendirmektir.
İçerik Ders, somut örneklerden hareketle, kentsel kimlikler ve hareketler hakkındaki kuramlarla başlayacaktır. Özellikle kentsel bütünleşme ve çatışma ekseninde son onyıllarda Türkiye kentlerinin dönüşümü üzerinde durulacaktır.
Ayrıca kentsel gerilim ve mekansal ayrışma konuları hem toplumsal olgular olarak hem de medyada ve popüler kültürdeki temsilleriyle ele alınacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi izleyen öğrenciler şu hususlarda donanım sahibi olacaklardır :

1) Kentsel sosyolojisinin tenmel kavramlar açıklayabilmek.
3). Kentleşme ve toplumsal dönüşümün günümüz Türkiyesine etkilerini kavramak.
4) Kentsel sorunları analizini yapabilmek
5) Toplumsal değişim ile kentsel dönüşüm arasındaki ilişkileri anlamak.
Öğretim Yöntemleri Ders, konu anlatımları ve her hafta verilecek olan metinlerin tartışılmasını kapsamaktadır. Bu iki unsur öğrencilerin derse devamını ve metin okumalarını zorunlu kılmaktadır. Her hafta okunup tartıılacak metinler hakkında bilgiler bir önceki derste verilecektir.
Öğtrencilerin bir araştırma projesi hazırlayarak ve sunarak derse katkılarını sunmaları beklenmektedir.
Kaynaklar ASLAN Şükrü, 1 Mayıs Mahallesi 1980 Öncesi Toplumsal Mücadeleler ve Kent, İletişim Yay., 2004
BACQUÉ Marie-Hélène, SINTOMER Yves, « Peut-on parler de quartiers populaires ? », in Espaces et Sociétés, n° 108-109, 2002/1-2, p.29-46.
BAYRAKTAR Ulaş, « Formelleşen Hemşehri Dayanışma Ağları : İstanbul hemşehri dernekleri », Toplumbilim, n°17, 2003, pp. 107-119.
BEHAR David, İSLAM Tolga (sous la dir.de), İstanbul’da Soylulaştırma, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 2006.
BOZKULAK Serpil, « Gecekondudan Varoşa : Gülsuyu Mahallesi » in İstanbul’da Kentsel Ayrışma, sous la dir. de Hatice Kurtuluş, Bağlam Yay., Ankara, 2005, pp. 239-267.
CASTELLS Manuel, La question urbaine, Maspero, 1973
CASTELLS Manuel, Luttes urbaines, Maspero, 1975.
CHAZEL François, Action Collective et Mouvements Sociaux, PUF, 1995
ERDER Sema « Göç, yerleşme ve ‘çok’ kültürel tanışma », Birikim, n°123, juillet, 1999, pp. 68-75.
ERDER Sema, « Köysüz ‘köylü’ göçü », Görüş, N°34, mars 1998, pp. 24-26.
ERDER Sema, « Yeni kentliler ve kentin yeni yoksulları », Toplum ve Bilim, n° 66, printemps,1995, pp.106-119.
ERDER Sema, Kentsel Gerilim, um:ag Yayınları, 1997
ERMAN Tahire et Aslıhan Eken, « The ‘Other of the Other’ and ‘unregulated territories’ in the urban periphery : gecekondu violence in the 2000s with a focus on the Esenler case, Istanbul », Cities, Vol :21, No :1, 2004, pp. 57-68.
ERMAN Tahire, « Mahalledeki öteki : Gecekondu Ortamında Alevi-Sünni İlişkileri » in Gönül Pultar – ERMAN Tahire (éd.), Türk(iye) Kültürleri, Istanbul: Tetragon, 2005, pp.319-339.
ETÖZ Zeliha, « Varoş : bir istila bir tehdit !», Birikim, n° 132, avril 2000, pp. 49-54
IŞIK Oğuz & M. Melih PINARCIOĞLU, « Sultanbeyli notları » [Notes de Sultanbeyli], Birikim, N°123, Juillet, 1999, pp. 47-52.
IŞIK, Oğuz. ve PINARCIOĞLU, M. Melih. Nöbetleşe Yoksulluk, İletişim Yayınları, 2001
IŞIK Emre & ŞENTÜRK Yıldırım (yay. Haz.), Özneler, Durumlar, Mekanlar, Bağlam Yay., 2008.
KARPAT Kemal H., Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm, İmge Kitabevi Yay., 2003
KAYGALAK Sevilay, « Yeni kentsel yoksulluk, göç ve yoksulluğun mekansal yoğunlaşması :Mersin/Demirtaş örneği, Praksis, N°2, printemps 2001, 124-172.
KORAY Meryem, « Gerçeklerin stilize edildiği bir dünyada ötekileşen yoksulluk », Toplum ve Bilim, n° 89, printemps 2001, Istanbul :Birikim Yayınları, pp. 218-241.
KURTOĞLU Ayça, Hemşehrilik ve Şehirde Siyaset, İletişim Yay., 2003
KURTULUŞ Hatice (dir.) İstanbul’da Kentsel Ayrışma, İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 2005, pp.77-126.
L'Ecole de Chicago, Aubier, 1990
MENGİ Ayşegül (yay. haz.), Kent ve Politika, İmge Yay., 2007
MOZÈRE Liane, « Territoires entre territorialisation et déterritorialisation » in L.Mozère, M. Peraldi, H.Key, Intelligence des Banlieues, Eds. De l’Aube, 1999. pp.11-29.
PEROUSE Jean-François & A.Didem DANIS, « Zenginliğin Mekanda Yeni Yansımaları : İstanbul’da Güvenlikli Siteler», Toplum ve Bilim, n° 104, 2005, pp.92-123.
PÉROUSE Jean-François, « ‘l’Interroger le quartier’ quelques repères terminologiques et méthodologiques », Anatolia Moderna, X, 2004, pp. 127- 130.
RONCAYOLO, La ville et ses territoires, Gallimard, 1997
SÖNMEZ-ÖZBEK, Ipek, « Kentsel Yoksulluk ve Sosyo-Mekansal Dışlanma » in Rahime Beder Sen, IV. Aile Surası « Aile ve Yoksulluk » Bildirileri, Ankara : T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yay., pp.561-569.
YILMAZ Bediz, « Göç ve kentsel yoksulluğun Istanbul Tarlabaşı mahallesi örneğinde incelenmesinde ilk adımlar, ilk sorular », Toplumbilim, n°17, octobre 2003, pp.95-105.
YILMAZ Nail, Hemşehri Kimliği, Beta yay., 2008
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Başlangıç seansı
2 Mekan ve Kimlikler
3 Mekan olarak Gecekondu
4 Kentsel hareketler, gecekondu hareketleri
5 Mekan ve Kimlikler I
6 Mekan ve Kimlikler II
7 Varoş : mekansal ve toplumsal damgalama
8 Cinsiyet, kuşak, mekan
9 Kentsel ayrışma
10 Kemtsel yoksulluk
11 Kentsel gerilim, zorunlu göç
12 Öğrenci sunumları I
13 Öğrenci sunumları II
14 Öğrenci sunumları III
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 40
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 50
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi alanındaki başlıca kuramları, kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri anlayabilir. X
2 Türkiye'deki sisyasal sistemin ve dünyadaki diğer siyasal sistemlerin yapısını ve işleyişini tanımlayabilir. X
3 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir. X
4 Siyasal süreçler, kurumlar, mekanizmalar ve ilişkiler hakkında hipotezler oluşturarak bunları ampirik düzlemde sınayabilir. X
5 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayarak taraflara ulaştırabilir. X
6 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meselelere farkındalık ve duyarlılıkla yaklaşabilir. X
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir. X
8 Küresel siyasal toplumda değişimin doğasını ve küreselleşme gibi karmaşık süreçlerin oluşumunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir. X
9 Siyaset Bilimi ve ilişkili diğer disiplinlerin temel alanlarında ekip çalışmaları yapabilir. X
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı ve zorunlu yabancı dili olan İngilizce’yi kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir.
11 Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 18 18
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 16 16
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 18 18
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 114
Toplam İş Yükü / 25 4,56
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top