Siyaset Bilimi Lisans Programı

Anayasa Hukuku I(SP163)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP163 Anayasa Hukuku I 1 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Şule ÖZSOY sozsoy@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Anayasa Hukuku I dersinin amacı anayasa hukukunun genel teorisi ve temel kavramlarının öğrenciye belletilmesidir.
Öğrencileri güncel anayasal sorunlar dâhil anayasa hukuku tartışmalarına özendirmektir.
İçerik Anayasa hukukunun temel kaynakları incelendikten sonra kamu hukukunda işlemlerin tanımlanması ve sınıflandırılması konularına geçilecektir. Anayasa kavramının tanımlanmasının ardından, kurallar kademelenmesi, yasama ve yürütme organlarının işlemleri işlenecek ardından da devlet, siyasi partiler, seçim sistemleri ve hükümet sistemleri kavramları karşılaştırmalı anayasa hukuku dikkate alınarak incelenecektir. Burada konular Türk ve Dünya yazını çerçevesinde siyasal çıktılar ve teori bağlamında anlatılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrencilerin temel anayasa hukuku bilgilerine sahip olmaları.
Mahmeke kararı ve norm okuması yapabilmeleri.
Öğretim Yöntemleri Anayasa hukukunun normatif kaynaklarının okunması, anlaşılması, başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere mahkeme kararlarının bu bağlamda incelenmesi ve
yürütme-yasama organlarının uygulamasının değerlendirilmesi yaptırılacaktır.
Dersin öğrencilerin katılımı ile yapılması, hukuki düşünce ve değerlendirme yeteneğinin geliştirilmesi hedef alınmaktadır.
Kaynaklar Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, beta yayınları, 2017.
Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi, Ekin yay, 2007.
Oktay Uygun, Devlet Teorisi, 12 Levha, 2015.
Oktay Uygun, Hukuk Teorileri, 12 levha, 2017.
Öğrenci bu ders için "Anayasa Hukukunun Genel Esasları" hakkında yazılmış tüm diğer kitaplara da bakmaya özendirilmektedir. İlhgili bölümler kapsamında konularda yazılmış kitaplar tavsiye edilmektedir.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi alanındaki başlıca kuramları, kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri anlayabilir.
2 Türkiye'deki sisyasal sistemin ve dünyadaki diğer siyasal sistemlerin yapısını ve işleyişini tanımlayabilir.
3 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir.
4 Siyasal süreçler, kurumlar, mekanizmalar ve ilişkiler hakkında hipotezler oluşturarak bunları ampirik düzlemde sınayabilir.
5 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayarak taraflara ulaştırabilir.
6 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meselelere farkındalık ve duyarlılıkla yaklaşabilir.
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir.
8 Küresel siyasal toplumda değişimin doğasını ve küreselleşme gibi karmaşık süreçlerin oluşumunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir.
9 Siyaset Bilimi ve ilişkili diğer disiplinlerin temel alanlarında ekip çalışmaları yapabilir.
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı ve zorunlu yabancı dili olan İngilizce’yi kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir.
11 Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top