Siyaset Bilimi Lisans Programı

Türk Devrimi Tarihi I(SP141)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP141 Türk Devrimi Tarihi I 1 2 0 0 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ahmet Şemsettin KUYAŞ akuyas@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı SP141 dersi Sultan II. Abdülhamit devriden I. Dünya Savaşı’nın başlangıcına kadar olan dönemi kapsamaktadır. Dersin amacı yukarıda sözü edilen zaman dilimi içinde Osmanlı İmparatorluğu’nun her alanda yaşadığı değişim ve bu değişimin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki rolünü anlamaya çalışmaktır. Bahsedilen dönemde yaşanan siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal değişimler incelenerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşumundaki etki ve sonuçları tartışılacaktır.
İçerik 1. II. Abdülhamit devri
2. Jön Türkler
3. Meşrutiyet Devrimi
4. II. Meşrutiyet
5. Toplumsal ve iktisadi sorunlar
6. Türk milliyetçiliği
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler, Osmanlı İmparatorluğu ve global aktörler arasındaki ilişkileri kavrar. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda her alanda başlayan değişim ve modernleşmenin dinamiklerini dönemin uluslararası gündemine bağlı olarak yorumlar.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2009
François Georgeon, Sultan Abdülhamid, Homer Kitabevi, İstanbul, 2006
Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2014
Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İstanbul, 2000
Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, Ankara, 1990
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi alanındaki başlıca kuramları, kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri anlayabilir.
2 Türkiye'deki sisyasal sistemin ve dünyadaki diğer siyasal sistemlerin yapısını ve işleyişini tanımlayabilir.
3 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir.
4 Siyasal süreçler, kurumlar, mekanizmalar ve ilişkiler hakkında hipotezler oluşturarak bunları ampirik düzlemde sınayabilir.
5 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayarak taraflara ulaştırabilir.
6 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meselelere farkındalık ve duyarlılıkla yaklaşabilir.
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir.
8 Küresel siyasal toplumda değişimin doğasını ve küreselleşme gibi karmaşık süreçlerin oluşumunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir.
9 Siyaset Bilimi ve ilişkili diğer disiplinlerin temel alanlarında ekip çalışmaları yapabilir.
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı ve zorunlu yabancı dili olan İngilizce’yi kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir.
11 Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 94
Toplam İş Yükü / 25 3,76
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top