Hukuk Lisans Programı

Deniz Ticaret Hukuku II(HUK442)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK442 Deniz Ticaret Hukuku II 8 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Serap AMASYA serapamasya@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı sigorta hukukunun temel kavramlarını açıklamak, sözleşmeler ve borçlar hukuku kavramları ile mukayeseli bir çalışma ortaya koymaktır.
İçerik Ders kapsamında sigorta hukukuna hakim ilkeler ışığında pratik bilgi sunulmakta, öğrencilerin bu konuda lisans düzeyinde bilgilenmesi sağlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Yarıyıl sonunda öğrencilerin sigorta hukukunun temel kavramlarına hakim olmaları ve bu alanda uzmanlaşmak istemeleri halinde yeterli bilgi birikimini sağlamaları hedeflenmektedir.
Öğretim Yöntemleri Derslerde öğrencilerin derse katılımlarını sağlamak ve merak duygularını canlı tutmak adına tartışmacı öğretim yöntemi izlenmektedir.
Kaynaklar 1. KENDER Rayegan, Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2017.
2. ÜNAN Samim, Türk Ticaret Kanunu Altıncı Kitap Sigorta Hukuku Cilt I, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2016.
3. ÜNAN Samim, Türk Ticaret Kanunu Altıncı Kitap Sigorta Hukuku Cilt II, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2016.
4. ÜNAN Samim, Türk Ticaret Kanunu Altıncı Kitap Sigorta Hukuku Cilt III, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2017.
5. ÜNAN Samim, Sigorta Hukukunun Bazı Güncel Sorunları, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2017.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Temel Kavramlar
2 Sigorta Hukukunda Benimsenen Tasnifler
3 Sigorta Hukukunda Menfaat Kavramı
4 Sigorta Sözleşmesinin Kurulması
5 Sigorta Sözleşmesinin Hükümleri
6 Sigorta Ettirenin Hak ve Borçları
7 Sigortacının Hak ve Borçları
8 Rizikonun Meydana Gelmesi
9 Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi
10 Mal Sigortaları
11 Sorumluluk Sigortaları
12 Can Sigortaları
13 Pratik Çalışma
14 Pratik Çalışma
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 100
Toplam İş Yükü / 25 4,00
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top