Siyaset Bilimi Lisans Programı

Küreselleşme ve Demokrasi(SP402)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP402 Küreselleşme ve Demokrasi 8 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Cemil YILDIZCAN cemilyildizcan@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı, öğrencilere küreselleşme ve demokrasiyle ilgili önemli tartışmaları tanıtmaktır. Bunun için, giderek küreselleşen ve karşılıklı olarak bağımlılıkların arttığı günümüz dünyası bağlamında güncel meselelerin bir panoraması sunulacak ve incelenecektir. Bu bağlamda, başat eğilimlerin ve meselelerin eleştirel bir incelemesinden hareketle, küresel kapitalizmin mevcut biçiminin geçirdiği sosyal ve siyasal dönüşümün ve günümüz dünyasının karşı karşıya olduğu meydan okumaların daha iyi anlaşılması hedefleniyor.
İçerik Bu derste her seans küreselleşme ile bağlantılı olarak farklı bir konu başlığı işlenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Küreselleşme ve demokrasi kavramları üzerine düşünmek
Küreselleşmenin sosyal bilimlerin farklı alanları ile olan ilişkisini değerlendirmek
Küreselleşmenin demokrasi ile olan bağını değerlendirmek
Öğretim Yöntemleri Ders ağırlıklı olarak belirlenmiş konuların öğretim üyesi tarafından anlatımına dayanacaktır. İncelenilen konuya ilişkin daha önceden öğrencilere verilmiş okuma metinleri üzerine tartışılacaktır. Öğrenciler seanslar bünyesinde işlenen konu başlıklarından seçtikleri bir tanesi hakkında araştırma yaparak bu konuda yazılı bir ödev hazırlayacaktır.
Kaynaklar * Ö. Adadağ ve C. Yıldızcan, Küreselleşme ve Demokrasi. Küreselleşmenin Farklı Yüzleri, Dipnot yayınları, Ankara, 2011.
*Ahmet İnsel, “Post-Demokrasi, İyi Yönetişim ve Caudillo”, Birikim Dergisi, Kasım 2007, Vol. 223, 2007, pp. 29-40.
*François Georgeon, "Temps de la réforme, réforme du temps. Les avatars de l'heure et du calendrier à la fin de l'Empire ottoman", François Georgeon ve Frédéric Hitzel (Der.), Les Ottomans et le temps, Leiden, E. J. Brill, 2012 içinde s. 241-279.
*Doğan Gündüz, « Alaturka Saatten Alafranga Saate Geçiş. Osmanlı’nın Mekanik Saatle Buluşması », İstanbul, Sayı 51, Ekim 2004, s. 120-126.
*Shingo Shimada, « Social Time and Modernity in Japan: An Exploration of Concepts and a Cultural Comparison », Time & Society, 4 (2), 1995, s. 251-260.
*Ahmet Haşim, « Müslüman Saati » [1928], Bütün Kitapları, İstanbul, Oğlak Yayınları, 2004 içinde s. 219-222.
*Dominic Lieven, “Empire: A Word and its Meanings”, in Empire: The Russian Empire and Its Rivals, Yale University Press, New Haven, 2001, pp. 27-89
*Michael Hardt, Antonio Negri, Empire, Harvard University Press, Massachusetts, 2000, pp. 160-182
*Johan P. Olsen, “The Many Faces of Europeanization”, Journal of Common Market Studies, Vol. 40, No. 5, Aralık 2002, s. 921-952.
*Helen Wallace, “Europeanisation and Globalisation: Complementary or Contradictory Trends ?”, New Political Economy, Vol. 5, No. 3, 2000, p. 369-382.
*Çağlar Keyder (2005) Globalisation and Social Exclusion in Istanbul, International Journal of Urban and Regional Research, March 2005, 124-34.
*Binnur Öktem (2006) Neoliberal Küreselle?menin Kentlerde İn?ası: AKP’nin Küresel Kent Söylemi ve İstanbul’un Kentsel Dönü?üm Projeleri, Planlama, 2, 53-63.
*Feyzan Erkip (2000) Global transformations, versus local dynamics in Istanbul, Planning in a fragmented metropolis Cities, Vol. 17, No. 5, pp. 371–377.
*Immanuel Wallerstein (2000) “Globalization or the Age of Transition?”, International Sociology, 15(2): 249-265.
*Manuel Castells, “Kız kardeşlik güçlüdür: feminist hareket”, in Manuel Castells, Enformasyon çağı: ekonomi, Toplum ve Kültür II. Cilt Kimliğin Gücü, İstanbul Bilgi Üniversitesi yay., 2008, ss. 296-331.
*İlkay Yılmaz, “Hareket ve Kurumsallaşma Arasında Türkiye’de Kadın Mücadelesi: Eşitlik, Özgürlük Farklılık”, in Y.Doğan Çetinkaya (der.), Toplumsal Hareketler Tarih Teori ve Deneyim, İletişim yay., 2008., ss.525-567.
*Aksu Bora, “Ortadoğu’da kadın Hareketleri: Farklı Yollar, Fraklı Stratejiler”, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no:39, Ekim 2008, ss.55-69.
*Mustafa Talas ve Numan Durak Aksoy. “Küreselleşme – Yerelleşme Çerçevesinde Türk Aleviliği”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi , sayı 51, s.147-170
*Martin Sökefeld, “Alevism Online: Re-Imagining a Community in Virtual Space”, Diaspora, n° 11/1, 2002
*P. Bourdieu, “Pour une organisation permanente de résistance au nouvel ordre mondial”, Interventions. Science sociale et action politique, Agone, 2002, pp. 461-464.
*P. Bourdieu, “Questions aux vrais maîtres du monde”, Interventions. Science sociale et action politique, Agone, 2002, pp. 417-424.
*P. Bourdieu, “Le néolibéralisme comme révolution conservatrice”, Interventions. Science sociale et action politique, Agone, 2002, pp. 349-355.
*P. Bourdieu, “La main droite et la main gauche de l’Etat”, Contre-Feux, Paris, Liber-Raisons d’agir, 1998, pp. 9-17.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Küresel toplumsal değişimi yeniden düşünmek
2 Küreselleşme teorilerine eleştirel bakış
3 Küreselleşen dünyada ulus-devletin krizi: sınıflar, iktidar ve çatışma
4 Neoliberalizm(ler)
5 Paylaşım ekonomisi: küresel bir fırsat mı tehdit mi?
6 Ara sınav
7 Post-demokrasi tartışmaları: post-politik durumun eleştirisi
8 Popülizmler çağı: demokratikleşme mi demokratikleşmenin tersine çevrilmesi mi?
9 Neden kıyamet senaryolarını seviyoruz?
10 Ekolojik kriz
11 Yapay zeka ve robotizasyon: post-endüstri toplumu kıyamet mi ütopya mı?
12 Bir yerle sınırlı olmayan küresel bir düşmanın icadı: terörizm
13 Küresel kapitalizmin sonrası?
14 Genel değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 100
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi alanındaki başlıca kuramları, kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri anlayabilir. X
2 Türkiye'deki sisyasal sistemin ve dünyadaki diğer siyasal sistemlerin yapısını ve işleyişini tanımlayabilir. X
3 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir. X
4 Siyasal süreçler, kurumlar, mekanizmalar ve ilişkiler hakkında hipotezler oluşturarak bunları ampirik düzlemde sınayabilir. X
5 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayarak taraflara ulaştırabilir. X
6 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meselelere farkındalık ve duyarlılıkla yaklaşabilir. X
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir. X
8 Küresel siyasal toplumda değişimin doğasını ve küreselleşme gibi karmaşık süreçlerin oluşumunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir. X
9 Siyaset Bilimi ve ilişkili diğer disiplinlerin temel alanlarında ekip çalışmaları yapabilir. X
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı ve zorunlu yabancı dili olan İngilizce’yi kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir. X
11 Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 1 30 30
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 106
Toplam İş Yükü / 25 4,24
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top