Hukuk Lisans Programı

Eşya Hukuku I(HUK323)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK323 Eşya Hukuku I 5 3 0 0 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Kadir Emre Gökyayla kadiremre.gokyayla@law.bau.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenciye Eşya Hukukunun temel kavramları konusunda bilgi sağlamak
İçerik Konu başlıklarında gösterilmiştir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci, dönem sonunda ayni hak kavramı, zilyetlik, mülkiyet kavramı, mülkiyet çeşitleri kavramlarını öğrenmiş olur ve bunları uygulayabilecek düzeye gelir.
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı
Kaynaklar Kemal OĞUZMAN/Özer SELİÇİ/Saibe OKTAY ÖZDEMİR, Eşya Hukuku, Istanbul, 2017.
Selahattin Sulhi TEKİNAY/Sermet AKMAN/ Haluk BURCUOĞLU/ Atilla ALTOP, Tekinay Eşya Hukuku, C.I, İstanbul 1989.
Lale SİRMEN, Eşya Hukuku, Ankara 2017.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Eşya Hukukuna giriş
2 Ayni hak kavramı, unsurları, sınıflandırılması
3 Ayni hak kavramına hakim olan prensipler
4 Zilyetlik kavramı, niteliği, çeşitleri,
5 Zilyetliğin kazanılması, kaybı, Zilyetliğin korunması
6 Taşınırlarda zilyetliğin hak karinesi oluşturması ve taşınır davası
7 Taşınmazlarda zilyetliğin hak karinesi oluşturması
8 Tapu sicili kavramı ve tapu sicilinin işlevleri
9 Tapu sicilinin unsurları, tapu sistemine hakim prensipler
10 Kadastro kavramı, temel ilkeler
11 Kadastro uygulaması ve davalar
12 Tapu sicilinde yapılan işlemler
13 Mülkiyet kavramı ve çeşitleri
14 Elbirliği mülkiyeti ve Paylı Mülkiyet
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 78
Toplam İş Yükü / 25 3,12
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top