Hukuk Lisans Programı

Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)(HUK111)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK111 Anayasa Hukuku (Genel Esaslar) 1 5 0 0 5 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) NECMİ YÜZBAŞIOĞLU nyuzbasioglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Anayasa hukukunun temel kavramlarının incelenmesi
İçerik Anayasa hukuku
Dersin Öğrenme Çıktıları Anayasa hukukunun genel esasları
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı ve uygulama çalışmaları
Kaynaklar - Cem Eroğul, Anatüzeye Giriş, 15. Bası, Ankara: İmaj, 2016.
- Zafer Gören, Anayasa Hukuku, 2. Bası, Ankara: Yetkin, 2015.
- Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, 9. Bası, Bursa: Ekin, 2017.
- İbrahim Kaboğlu, Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), 12. Baskı, İstanbul: Legal, 2017.
- Bertil Emrah Oder/Osman Korkut Kanadoğlu, Uygulamalı Anayasa Hukuku, 3. Bası, İstanbul: Beta, 2016.
- Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, 21. Bası, İstanbul: Beta, 2017.
- Dominique Chagnollaud, Droit constitutionnel contemporain: Théorie générale, les régimes étrangers, histoire, 9 édition, Paris: Dalloz, 2017.
- Philippe Ardant/Bertrand Mathieu, Droit constitutionnel et institutions politiques, 29e édition, Paris: LGDJ, 2017.
- Louis Favoreu et al., Droit constituionnel, 20e édition, Paris: Dalloz, 2017
- Jean Gicquel/Jean-Eric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 31 e édition, Paris: LGDJ, 2017.
- Francis Hamon/Michel Troper, Droit constitutionnel, 38e édition, Paris: LGDJ, 2017.
- Pierre Pactet/Ferdinand Mélin-Soucramanien, Droit constitutionnel, 36e édition, Paris: Sirey, 2017.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Hukuk ve kamu hukuku kavramı - Anayasa hukukunu kaynakları
2 Anayasacılık hareketleri ve anayasa kavramı
3 Anayasaların yapılması ve değiştirilmesi
4 Yasama organının işlemleri: Kanun, içtüzük ve parlamento kararları
5 Yürütme organının işlemleri: Kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelikler
6 Devlet ve devlet şekilleri
7 Egemenlik - Hükümet şekilleri
8 Vize
9 Seçim
10 Seçim sistemleri
11 Siyasi partiler
12 Kuvvetler ayrılığı
13 Parlamenter rejim
14 Başkanlık rejimi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Anayasa kavramı - Anayasal belgeler
2 Maddi ve şekli anayasa
3 Anayasaların değiştirilmesi, kurucu iktidar
4 Kanun yapma süreci
5 Parlamento kararları ve içtüzük
6 Yasama yetkisini özellikleri
7 Kanun hükmünde kararnameler
8 Vize
9 Vize sorusunun çözümlenmesi
10 Devlet şekilleri
11 Seçim sistemleri
12 Siyasi partiler
13 Parlamenter rejimler
14 Başkanlık rejimleri
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 3 14 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 15 1 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 30 1 30
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 6 14 84
Toplam İş Yükü 213
Toplam İş Yükü / 25 8,52
Dersin AKTS Kredisi 9
Scroll to Top