Computer Engineering Department

Algorithms And Advanced Programming(INF103)

Course Code Course Name Semester Theory Practice Lab Credit ECTS
INF103 Algorithms And Advanced Programming 2 2 0 2 3 3
Prerequisites
Admission Requirements
Language of Instruction French
Course Type Compulsory
Course Level Bachelor Degree
Course Instructor(s) Özlem DURMAZ İNCEL odurmaz@gmail.com (Email)
Assistant
Objective In this course, the fundamental concepts covered in the first class course "Introduction to Programming" are consolidated. Particularly the topics of pointers, dynamic memory allocation and management, file operations, introduction to algorithm analysis and introduction to data structures are elaborated. In the course practice (laboratory) C programming language and the Linux operating system are used.
Content 1. Introduction and Reminders
2. Advanced Variable Types
3. C Preprocessor, Libraries
4. Pointers
5. Dynamic Memory Management
6. Pointers, Arrays and Functions
7. String Operations
8. Introduction to Data Structures
9. Advanced Data Structures
10. Algorithm Analysis
Course Learning Outcomes 1. Algorithm Design
2. Advanced C Programming
3. Memory Management
4. Algorithm Analysis
Teaching and Learning Methods Class lectures and programming
References 1. Course slides and notes
2. Reference Books
- 21st Century C, Ben Klemens, O’Reilly Media, 978-1-449-32714-9, 2013
- Understanding and Using C Pointers, Richard Reese, O’Reilly Media, 978-1-449-34418-4, 2013
Print the course contents
Theory Topics
Week Weekly Contents
Practice Topics
Week Weekly Contents
Contribution to Overall Grade
  Number Contribution
Toplam 0 0
In-Term Studies
  Number Contribution
Assignments 5 15
Presentation 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 1 20
Project 0 0
Laboratory 0 0
Other Applications 0 0
Quiz 0 0
Term Paper/ Project 1 10
Portfolio Study 0 0
Reports 0 0
Learning Diary 0 0
Thesis/ Project 0 0
Seminar 0 0
Other 0 0
Toplam 7 45
No Program Learning Outcomes Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. X
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Activities Number Period Total Workload
Class Hours 14 2 28
Working Hours out of Class 7 1 7
Assignments 5 1 5
Presentation 0 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 1 5 5
Project 1 9 9
Laboratory 14 2 28
Other Applications 0 0 0
Final Examinations (including preparation) 1 5 5
Quiz 0 0 0
Term Paper/ Project 0 0 0
Portfolio Study 1 16 16
Reports 0 0 0
Learning Diary 0 0 0
Thesis/ Project 0 0 0
Seminar 0 0 0
Other 0 0 0
Total Workload 103
Total Workload / 25 4,12
Credits ECTS 4
Scroll to Top