Computer Engineering Department

Computer Security(INF471)

Course Code Course Name Semester Theory Practice Lab Credit ECTS
INF471 Computer Security 7 2 0 2 3 4
Prerequisites
Admission Requirements
Language of Instruction French
Course Type Compulsory
Course Level Bachelor Degree
Course Instructor(s) MURAT AKIN murakin@gsu.edu.tr (Email)
Assistant
Objective The objective of this course is to convey the students the principles of the information security. The contents of the course includes both the technology of the security utilities and the application methods of the security concept in accordance with the human factor.
Content Week 1. Introduction to the information security: Security principles: confidentiality, data integrity, persistence. Menaces, security holes, risk factors.

Week 2. Administrative measures, risk management, security norms. Security policies and procedures. Audit.

Week 3. Single key cryptography I: Examination of classical techniques.

Week 4. Single key cryptography II: Examination of classical techniques (cont.).

Week 5. Single key cryptography III: Examination of modern techniques.

Week 6. Asymmetrical cryptography systems I: Design principles, number theory.

Week 7. Asymmetrical cryptography systems I: Key management.

Week 8. Mid-term exam

Week 9. Asymmetrical cryptography systems II: Hash functions, digital signatures.

Week 10. Asymmetrical cryptography systems III: Identity tests with digital signatures.

Week 11. Network security: E-mail security, firewalls.

Week 12. Network security: IP security.

Week 13. Security of web applications.

Week 14. Security in the systems of cloud computing
Course Learning Outcomes 1. Understanding the fundamental principles upon which the information security bases.
2. Understanding the operation principles of the symmetrical cryptography algorithms.
3. Determining the security requirements of a system.
4. Obtaining ability to realize the security mechanisms with the security applications in hand.
5. Understanding the theoretical foundations of the asymmetrical cryptography systems.
Teaching and Learning Methods Oral presentation, discussion, Q&A
References - Course notes
- William Stallings, Cryptography and Network Security: Principles and Practice, 5/E Prentice Hall
Print the course contents
Theory Topics
Week Weekly Contents
Practice Topics
Week Weekly Contents
Contribution to Overall Grade
  Number Contribution
Toplam 0 0
In-Term Studies
  Number Contribution
Assignments 0 0
Presentation 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 1 40
Project 0 0
Laboratory 0 0
Other Applications 0 0
Quiz 1 10
Term Paper/ Project 0 0
Portfolio Study 0 0
Reports 0 0
Learning Diary 0 0
Thesis/ Project 0 0
Seminar 0 0
Other 0 0
Toplam 2 50
No Program Learning Outcomes Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi.
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. X
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık. X
Activities Number Period Total Workload
Class Hours 14 2 28
Working Hours out of Class 14 1 14
Assignments 0 0 0
Presentation 0 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 1 10 10
Project 0 0 0
Laboratory 13 2 26
Other Applications 0 0 0
Final Examinations (including preparation) 1 20 20
Quiz 1 3 3
Term Paper/ Project 1 10 10
Portfolio Study 0 0 0
Reports 0 0 0
Learning Diary 0 0 0
Thesis/ Project 0 0 0
Seminar 0 0 0
Other 0 0 0
Total Workload 111
Total Workload / 25 4,44
Credits ECTS 4
Scroll to Top