Computer Engineering Department

Introduction to Game Theory and Applications in Informatics(INF354)

Course Code Course Name Semester Theory Practice Lab Credit ECTS
INF354 Introduction to Game Theory and Applications in Informatics 5 3 0 0 3 4
Prerequisites
Admission Requirements
Language of Instruction French
Course Type Elective
Course Level Bachelor Degree
Course Instructor(s) MURAT AKIN murakin@gsu.edu.tr (Email)
Assistant
Objective 1. To find win strategies for game trees
2. Learning zero-sum games
3. Be able to model and solve some real life problems within the framework of game theory
4. Be able to examine non-zero-sum games at basic level
Content Week 1: Modeling some problems using game trees
Week 2: Determination of winning strategies for game trees
Week 3: Zero-sum games for 2 players, strategy, gain matrix and modeling
Week 4: Minimax principle and instability in minimax strategies
Week 5: Features of max and min operators, modeling and solving of different game examples
Week 6: Minimax theorem, solution of 2x2 games
Week 7: Geometric solution of 2x2 games
Week 8: Midterm exam
Week 9: Calculation of game value in 2x2 games
Week 10: Examination of 2xm games, solution of nxm games
Week 11: Linear programming
Week 12: Iteration method for the solution of nxm games
Week 13: Introduction to non-zero sum games
Week 14: Nash equilibrium
Course Learning Outcomes 1. To be able to model and solve some of the problems in game theory which is in the world of information
2. Develop different approaches to solve contemporary and complex problems in the framework of games
Teaching and Learning Methods The course is taught theoretically on the board.
References 1. Oyun Teorisi, Prof. Dr. Hüsamettin Bakoğlu, Ege Üniversitesi Basımevi, 1991.
2. Oyun Teorisine Giriş, Doç. Dr. Ayhan Toraman, İ.T.Ü. Rektörlüğü Offset Atölyesi, 1982.
3. Oyun Teorisi ve J. Nash Dengesi, Ali Koyuncu, 2009.
Print the course contents
Theory Topics
Week Weekly Contents
1 Modeling some problems using game trees
2 Determination of winning strategies for game trees
3 Zero-sum games for 2 players, strategy, gain matrix and modeling
4 Minimax principle and instability in minimax strategies
5 Features of max and min operators, modeling and solving of different game examples
6 Minimax theorem, solution of 2x2 games
7 Geometric solution of 2x2 games
8 Midterm exam
9 Calculation of game value in 2x2 games
10 Examination of 2xm games, solution of nxm games
11 Linear programming
12 Iteration method for the solution of nxm games
13 Introduction to non-zero sum games
14 Nash equilibrium
Practice Topics
Week Weekly Contents
Contribution to Overall Grade
  Number Contribution
Toplam 0 0
In-Term Studies
  Number Contribution
Assignments 0 0
Presentation 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 1 40
Project 0 0
Laboratory 0 0
Other Applications 0 0
Quiz 0 0
Term Paper/ Project 0 0
Portfolio Study 0 0
Reports 0 0
Learning Diary 0 0
Thesis/ Project 0 0
Seminar 0 0
Other 0 0
Toplam 1 40
No Program Learning Outcomes Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi.
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Activities Number Period Total Workload
Class Hours 14 3 42
Working Hours out of Class 14 2 28
Assignments 0 0 0
Presentation 0 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 1 10 10
Project 0 0 0
Laboratory 0 0 0
Other Applications 0 0 0
Final Examinations (including preparation) 1 22 22
Quiz 0 0 0
Term Paper/ Project 0 0 0
Portfolio Study 0 0 0
Reports 0 0 0
Learning Diary 0 0 0
Thesis/ Project 0 0 0
Seminar 0 0 0
Other 0 0 0
Total Workload 102
Total Workload / 25 4,08
Credits ECTS 4
Scroll to Top